Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB-PPdP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Ilość godzin

godziny kontaktowe, w tym:

- wykład 30

przygotowanie do zajęć(łącznie dla wszystkich form): 10

przygotowanie do zaliczenia przedmiotu

(łącznie dla wszystkich form) 44

łącznie godzin: 84

ilość punktów ECTS: 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

wszystkie efekty - egzamin ustny

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wolny rynek, konkurencja, interwencjonizm, ogólny zakaz pomocy publicznej w prawie UE

2. Pojęcie pomocy publicznej – idea, przesłanki korzyści, wpływ na konkurencję, wpływ na handel wewnątrzunijny, poglądy doktryny prawnej i ekonomicznej

3. Środki pomocy publicznej - dotacje, gwarancje i poręczenia, preferencje podatkowe, instrumenty kapitałowe, obniżenie wysokości opłat

4. Rodzaje pomocy publicznej – pomoc ad hoc, programy pomocowe, pomoc w ramach wyłączeń grupowych, regionalna, sektorowa, horyzontalna, na ratowanie i restrukturyzację, de minimis, rekompensata z tytułu świadczenia usług ogólnego interesu gospodarczego, pomoc istniejąca

5. Rola Prezesa UOKiK w postępowaniach dotyczących pomocy publicznej – opiniowanie projektów, notyfikowanie środków pomocowych Komisji Europejskiej, monitorowanie pomocy publicznej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Gałązka, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, Warszawa 2012

2. E. Modzelewska-Wąchal, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie, Warszawa 2003

3. P. Marquardt, Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

1. J.W. Wiktor, Rynek Unii Europejskiej. Koncepcja i zasady funkcjonowania, Kraków 2005

2. A. Nykiel-Mateo, Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Student(ka) potrafi:

Opisywać podstawowe zjawiska gospodarcze dotyczące funkcjonowania wolnego rynku, mechanizmów konkurencji, zna argumenty przemawiające za i przeciw interwencjonizmowi państwa K_ W02, K_ W06, K_ W09, K_U01, K_U04, K_U09 S1A_W02, S1A_W06, S1A_W08, S1A_W09, S1A_U01, S1A_U03, S1A_U08

Analizować prawne i ekonomiczne przesłanki udzielania pomocy publicznej i określać jej wpływ na konkurencję K_ W01, K_ W03, K_ W04, K_ W07, K_ W08, K_U02, K_U03, K_U05 S1A_W01, S1A_W04, S1A_W03, S1A_W06, S1A_W07, S1A_U02, S1A_U04

Omówić podstawowe środki pomocy publicznej K_ W02 S1A_W02

Omówić rodzaje pomocy publicznej, określić prawne podstawy ich przyznawania wraz z kryteriami podejmowania decyzji oraz procedury postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa

K_ W07, K_U06, K_U08 S1A_W06, S1A_W07, S1A_U05, S1A_U07

Przedstawić rolę Prezesa UOKiK w postępowaniach dotyczących pomocy publicznej K_ W08 S1A_W07

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Gogłoza
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0