Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój kompetencji interpersonalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB-RKI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój kompetencji interpersonalnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

3 ECTS


Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- ćwiczenia 30h

- praca zespołowa podczas ćwiczeń

1 ECTS


Godziny niekontaktowe (praca własna Studenta):

- wykonywanie prac, zalecanych testów i ćwiczeń 20h

- studiowanie literatury i materiałów zalecanych podczas zajęć 20h

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 20h

2 ECTS


Łącznie 90h/3ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Metod weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin; K_W05

zaliczenie – opisowe, testowe, ustne; K_W05, K_U04

przygotowanie prac, zadań, testów, w pracy grupowej i indywidualnej; K_U03, K_U04, K_K01, K_K04


Pełny opis:

Zajęcia obejmują ćwiczenia z zakresu doskonalenia kompetencji interpersonalnych. Podczas zajęć prezentowana jest część teoretyczna tematu, podstawy merytoryczne, a także praktyczna, skupiona na pracy w grupach, oraz pracy indywidualnej. Podczas części praktycznej wykonywane są ćwiczenia, zadania i testy, zakresu kompetencji interpersonalnych, pozwalające na zdiagnozowanie oraz doskonalenie indywidualnych kompetencji.

Literatura:

Smółka P., Kompetencje społeczne: metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer Polsk, Warszawa 2016.

Sikorski W., Niewerbalna komunikacja interpersonalna, Difin, Warszawa 2018.

Król-Fijewska M., Spokojnie, łagodnie, bez lęku, W.A.B, Warszawa 2001.

Jedliński K., Trening interpersonalny, W.A.B., Warszawa 2001.

Nowak A., Stanek A., Kompetencje personalne i społeczne, Edicon, 2016.

Rakowska A., Kompetencje menedżerskie we współczesnych organizacjach, UMCS, Lublin 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie zasady współżycia społecznego z innymi podmiotami, przedsiębiorstwami, pracownikami, osobami fizycznymi. Student zna podstawy teoretyczne, teorie, metody i zasady właściwe dla kształtowania poprawnych relacji międzyludzkich. K_W05

Umiejętności:

Student potrafi odpowiednio dobierać i stosować metody i narzędzia do poprawnej komunikacji międzyludzkiej, w tym techniki informacyjno-komunikacyjne. Student potrafi zrozumiale komunikować się, prezentować własne poglądy, dokonania, prace, uzasadniać swoje stanowisko, kierować dyskusją w grupie oraz oceniać stanowiska innych. Student potrafi kierować swoim postępowaniem w kontakcie z druga osobą. Student potrafi formułować i wyrażać zrozumiałe komunikaty. K_U03, K_U04

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, rozwiązywania pojawiających się problemów za zakresu komunikacji interpersonalnej oraz zasięgnięcia pomocy w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. Student jest gotów do upowszechniania etycznego zachowania przedsiębiorcy. K_K01, K_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chmielewska-Muciek
Prowadzący grup: Dorota Chmielewska-Muciek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Kondrakiewicz
Prowadzący grup: Teresa Kondrakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Sagan
Prowadzący grup: Sylwia Sagan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Sagan
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chmielewska-Muciek
Prowadzący grup: Dorota Chmielewska-Muciek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)