Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowośc zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB-RZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowośc zarządcza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstaw rachunkowości finansowej (potwierdzone uzyskaniem zaliczenia z przedmiotu "Wstęp do rachunkowości")

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe, w tym:

- wykład 15

- ćwiczenia 15

Łączna liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS: 1


Praca własna studenta:

- przygotowanie do wykładów: 6

- przygotowanie do ćwiczeń: 20

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 15

- przygotowanie do egzaminu: 10

Łączna liczba godzin pracy własnej studenta: 51

Liczba punktów ECTS: 2


Łącznie godzin: 81

Liczba punktów ECTS: 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład:

- Egzamin pisemny w formie testu on line (test w MS Teams): W05, W06, U02, U03, K03

- dyskusja dydaktyczna (K01, K03)

Ćwiczenia:

- wykonanie zadań na ocenę (U02, U03),


Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z rolą informacji ekonomicznej (w tym informacji o kosztach) w pracy menedżera oraz przekazanie informacji na temat najważniejszych narzędzi rachunkowości zarządczej i sposobie ich wykorzystania do wspomagania decyzji zarządczych, planowania działalności oraz kontroli w przedsiębiorstwie. Na zajęciach ćwiczeniowych analizowane są wybrane problemy decyzyjne występujące w podmiocie gospodarczym oraz sposoby ich rozwiązania z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi rachunkowości zarządczej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

2. Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2019.

3. Sojak S, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Jaruga A.A. Kabalski P., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

2. Sobańska I. (red. nauk.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, 2010.

3. Szczypa P., Rachunkowość zarządcza: klucz do sukcesu, CeDeWu, 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

STUDENT ZNA I ROZUMIE

1. Dylematy współczesnej cywilizacji związane z rolą przedsiębiorcy w życiu społecznym, dylematy etyczne przedsiębiorcy oraz jego status i zasady odpowiedzialności za podejmowane decyzje zarządcze (K_W05)

2. Podstawowe prawne, ekonomiczne i etyczne uwarunkowania działalności przedsiębiorcy; w szczególności zasady i pojęcia z rachunkowości zarządczej (K_W06)

UMIEJĘTNOŚCI:

STUDENT POTRAFI

1. Analizować możliwe rozwiązania konkretnych problemów prawnych, ekonomicznych i finansowych, a także z zakresu zarządzania i jakości oraz proponować rozstrzygnięcia zgodne z prawem i optymalne ekonomicznie, w szczególności prawidłowo dobierać źródła prawa i pozyskiwać treść przepisów niezbędnych dla przedsiębiorcy z uwzględnieniem aktualnej sytuacji gospodarczej (K_U02)

2. Odpowiednio dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia w działalności przedsiębiorcy, w szczególności zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (w tym narzędzia rachunkowości zarządczej) (K_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

STUDENT JEST GOTÓW DO

1. Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z obszaru rachunkowości zarządczej, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działalności gospodarczej (m.in. w obszarze decyzji zarządczych), w szczególności zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (K_K01)

2. Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w granicach określonych prawem (K_K03)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nóżka
Prowadzący grup: Krzysztof Gawron, Agnieszka Nóżka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pankiewicz
Prowadzący grup: Robert Pankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gawron, Olga Szołno
Prowadzący grup: Adam Bujak, Krzysztof Gawron, Olga Szołno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nóżka
Prowadzący grup: Agnieszka Nóżka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)