Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ubezpieczenia gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB-UG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia gospodarcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

liczba godzin wykładu: 30

łączna liczba godzin kontaktowych: 30

liczba punktów za godziny kontaktowe: 1

bieżące przygotowywanie się do zajęć: 21 godzin

przygotowanie do zaliczenia końcowego: 30 godzin

łączna liczba godzin pracy własnej: 51 godzin

liczba punktów za pracę własną: 2

łączna liczba godzin: 81

łączna liczba punktów ECTS: 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

test na platformie wirtualny kampus - wszystkie efekty

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest omówienie problematyki dotyczącej regulacji prawnych i zasad działania ubezpieczeń gospodarczych (majątkowych) w zakresie zarówno prawa cywilnego jak i administracyjnego. Tematyka obejmuje część ogólną przedstawiającą funkcjonowanie systemu ubezpieczeń gospodarczych, w tym omówienie pojęcia działalności ubezpieczeniowej, źródeł prawa ubezpieczeniowego. Część szczególna przedstawia omówienie stosunku ubezpieczenia, podmiotów (uczestników) stosunku ubezpieczenia, zasad odpowiedzialności ubezpieczeniowej oraz rodzajów świadczeń ubezpieczeniowych. Wykład przedstawi wybrane zagadnienia poszczególnych rodzajów ubezpieczeń: na życie, majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, Warszawa 2011

A.Kidyba, Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Warszawa 2017

A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2013r.

Literatura uzupełniająca:

M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Komentarz, Warszawa 2016 r.

P. Czublun, Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Warszawa 2016 r.

Efekty uczenia się:

Dla cykli od 2019/2020:

wiedza:

W-1: Student zna rolę przepisów normujących ubezpieczenia gospodarcze i jego relacje do innych gałęzi prawa oraz rozumie potrzebę ich stosowania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_W01)

W-2; Student zna źródła prawa z zakresu ubezpieczeń gospodarczych oraz rozumie potrzebę ich stosowania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K-W03)

W-3: Student rozumie istotę poszczególnych zasad prawa cywilnego odnoszących się do ubezpieczeń gospodarczych oraz rozumie potrzebę ich stosowania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_W03, K_W04)

W-4; Student zna przepisy normujące prawa i obowiązki stron stosunku ubezpieczenia oraz rozumie potrzebę ich stosowania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy ( K_W05)

umiejętności:

U-1: Student potrafi stosować reguły służące wykładni (interpretacji) przepisów regulujących stosunki prawne z zakresu ubezpieczeń gospodarczych z udziałem przedsiębiorców (K_U02, K_U03, K_U04)

U-2: Student potrafi ocenić konsekwencje poszczególnych norm prawa postępowania służącego dochodzeniu roszczeń z zakresu ubezpieczeń gospodarczych dla praw i obowiązków konkretnych uczestników postępowania oraz rozumie potrzebę stosowania tej umiejętności w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_U01, K_U04)

kompetencje:

K-1 Student jest gotów do ciągłego doskonalenia w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych potrzebnej w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_K01)

Dla cykli do 2018/2019 włącznie:

wiedza

W-1: Student zna rolę przepisów normujących ubezpieczenia gospodarcze i jego relacje do innych gałęzi prawa i rozumie ich rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej (K_W01)

W-2; Student zna źródła regulacji prawnych odnoszących się do ubezpieczeń gospodarczych oraz rozumie potrzebę ich stosowania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K-W10, K-W14)

W-3: Student rozumie istotę poszczególnych zasad prawa cywilnego odnoszących się do ubezpieczeń gospodarczych oraz rozumie potrzebę ich stosowania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_W03, K_W04, K_W07, K_W12, K_W14, K_W15, K_W16)

W-4; Student zna przepisy normujące prawa i obowiązki stron stosunku ubezpieczenia oraz rozumie potrzebę ich stosowania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W11, K_W 13, K_W14)

umiejętności:

U-1: Student potrafi stosować reguły służące wykładni (interpretacji) przepisów regulujących ubezpieczenia gospodarcze oraz rozumie potrzebę stosowania tej umiejętności w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_U02, K_U07, K_U10)

U-2: Student potrafi ocenić konsekwencje poszczególnych norm prawa normującego postępowanie służące dochodzeniu roszczeń z zakresu ubezpieczeń gospodarczych dla praw i obowiązków konkretnych

podmiotów postępowania oraz rozumie potrzebę stosowania tej umiejętności w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08)

U-3: Student potrafi analizować i rozstrzygać konkretne stany faktyczne z zakresu ubezpieczeń gospodarczych oraz uzasadniać zaproponowane

rozwiązania oraz rozumie potrzebę stosowania tej umiejętności w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_U19)

kompetencje:

K-1 Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego, ma świadomość konieczności podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stosowania tej kompetencji w działalności gospodarczej przedsiębiorcy(K_K01, K_K02)

K-2 Student rozstrzygając konkretne stany faktyczne potrafi współdziałać w grupie, kierować zespołem, podejmować działania służące

współpracy z otoczeniem oraz rozstrzygać dylematy związane z podejmowanymi czynnościami, doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności,

również w aspekcie interdyscyplinarnym oraz rozumie potrzebę stosowania tej kompetencji w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K12)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olimpia Marcewicz-Kochnio
Prowadzący grup: Olimpia Marcewicz-Kochnio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olimpia Marcewicz-Kochnio
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0