Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustrój organów ochrony prawnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB-UOOP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ustrój organów ochrony prawnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe, w tym:

wykład: 30

Liczba punktów ECTS: 1


Praca własna studenta:

przygotowanie do wykładów: 10

przygotowanie do egzaminu: 50

Łączna liczba godzin pracy własnej studenta: 60

Liczba punktów ECTS: 2


Łącznie godzin: 90

Łączna liczba punktów ECTS: 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin testowy - wszystkie efekty

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem ochrony prawnej, jej podstawowymi rodzajami oraz pojęciem organu ochrony prawnej i różnorodnymi klasyfikacjami organów ochrony prawnej, ich pozycją ustrojową oraz strukturą wewnętrzną i podstawowymi obszarami działalności w ramach ochrony prawnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Bodio J., Borkowski G., Demendecki T., Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2017

2. Żmigrodzki M., Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1.Kruk M. (red.), System organów ochrony prawnej w Polsce. Podstawowe instytucje,Warszawa 2009

2.Sagan R., Serzhanova V., Organy i korporacje ochrony prawa, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

1. W 1: W pogłębionym stopniu krajowe i ponadnarodowe źródła prawa regulującego ustrój organów ochrony prawnej oraz treść przepisów z tego zakresu - K_W01

2. W 2: W pogłębionym stopniu zasady stosowania prawa, w szczególności metody interpretacji przepisów prawa oraz teorie wykładni, z uwzględnieniem orzecznictwa i dorobku doktryny - K_W03, K_W04

Umiejętności:

Student potrafi:

1. U 1: Prawidłowo rozwiązywać złożone i nietypowe problemy pojawiające się w pracy prawnika oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach; w szczególności poprzez poprawne identyfikowanie stanów faktycznych z zakresu ustroju organów ochrony prawnej, ocenianie ich przez pryzmat prawnej relewantności oraz dokonywanie subsumpcji norm prawnych, a także formułować na tej podstawie wnioski - K_U01, K_U02

2. U 2: Wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu ustroju organów ochrony prawnej w szczególności prawidłowo dobierać źródła prawa oraz pozyskiwać treść przepisów niezbędnych w pracy prawnika, a także analizować je stosując różne wnioskowania prawnicze - K_U02

3. U 3: Prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i regułami prawnymi, zasadami wykładni, a także regułami zawodowymi, moralnymi i obyczajowymi w celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu poszczególnych gałęzi prawa - K_U02

4. U 4: Komunikować się przy pomocy języka prawniczego z innymi podmiotami stosunków prawnych oraz otoczeniem społecznym - K_U04

Kompetencje:

Student jest gotów:

1. K 1: Do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy prawnika, w szczególności zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu - K_K01

2. K 2: Rozwijania dorobku i podtrzymywania etosu poszczególnych zawodów prawniczych - K_K04, K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bodio
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bodio
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0