Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ubezpieczenia społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB-US
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia społeczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe, w tym

wykład 30

Łączna liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS: 1


Praca własna studenta:

przygotowanie do wykładów: 20

przygotowanie do egzaminu: 40

Łączna liczba godzin pracy własnej studenta: 60

Liczba punktów ECTS: 2


Łącznie godzin: 90

Liczba punktów ECTS: 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin testowy lub praca pisemna – W1 W2 U1 U2 K1

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie omówienie i wyjaśnienie zagadnień z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych, z podziałem na najważniejsze instytucje i regulacje ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i chorobowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2018.

2. G. Szpor(red.), System ubezpieczeń społecznych Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2016.

3. K. Ślebzak, Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Wawrzyńczak - Jędryka, Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2012, Wolters Kluwer Polska

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia właściwe dla cyklów rozpoczętych od roku akademickiego 2019/2020:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie przepisy regulujące prawo ubezpieczeń społecznych oraz ich rolę w środowisku biznesowym K_W01

2. Student zna i rozumie poszczególne pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych istotne dla przedsiębiorcy K_W01; K_W02; K_W03

Umiejętności:

1. Student potrafi przedstawiać i określać/ opisywać instytucje oraz zasady funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w Polsce w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej K_U01;K_U02; K_U04

2. Student potrafi wyjaśniać i zastosować w praktyce zasady obliczania podstawy wymiaru świadczeń K_U01; K_U02; K_U03; K_U07

Kompetencje:

1. Student jest gotowy do analizy tekstów normatywnych i rozwiązywania zadań praktycznych pojawiających się w środowisku biznesowym, potrafi współdziałać w grupie i kierować małym zespołem, a także rozstrzygać dylematy związane z interpretacją prawa ubezpieczeń społecznych K_K02; K_K03

Efekty kształcenia właściwe dla cyklów rozpoczętych do roku akademickiego 2018/2019 włącznie:

Wiedza:

1. Student potrafi wybierać z całego systemu prawa polskiego źródła regulujące prawo ubezpieczeń społecznych K_W01; K_W07; K_W10

2. Student potrafi definiować i omawiać poszczególne pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych K_W02; K_W03

Umiejętności:

1. Student potrafi przedstawiać i określać/ opisywać instytucje oraz zasady funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w Polsce K_U01;K_U07; K_U14

2. Student potrafi wyjaśniać zasady obliczania podstawy wymiaru świadczeń i K_U07; K_U09

Kompetencje:

1. Student potrafi określać zasady nabycia prawa do wypłaty świadczeń K_K05; K_K08

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Daniluk
Prowadzący grup: Paulina Daniluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Daniluk
Prowadzący grup: Paulina Daniluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Daniluk
Prowadzący grup: Paulina Daniluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0