Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB-ZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe, w tym:


wykład 15 g.

ćwiczenia 15 g.


Łączna liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS: 1 pkt


Praca własna studenta:


Przygotowanie do wykładu: 10

Przygotowanie do ćwiczeń: 11

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 15

Przygotowanie do egzaminu: 15


Łączna liczba godzin pracy własnej studenta: 51

Liczba punktów ECTS 2


Łączna liczba godzin: 81

Liczba punktów ECTS: 3Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie na ocenę w formie testu przy wykorzystaniu platformy Wirtualny Kampus UMCS; praca indywidualna w grupach - wszystkie efekty

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest: przedstawieniu istoty zarządzania strategicznego, charakterystyce analizy strategicznej, omówieniu źródeł informacji dla potrzeb przeprowadzenia analizy strategicznej, charakterystyce metod analizy strategicznej otoczenia oraz potencjału strategicznego organizacji;

Ćwiczenia mają za zadanie uświadomienie studentom podstawowych aspektów praktyki strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem – jego istoty, procesu planowania strategicznego, doboru metod analizy strategicznej oraz opracowania strategii przedsiębiorstwa

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009

2. Grant R.M., Współczesna analiza strategii, Oficyna a WoltersKluwer business, Warszawa 2011

3. Janasz K., Janasz Wł.. Kozioł K., Szopik-Depczyńska K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa 2010

4. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2014

5. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, WN PWN, Warszawa 2014

6. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia dla cykli od 2019/2020:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

1. Dylematy współczesnej cywilizacji związane z rolą przedsiębiorcy w życiu społecznym, dylematy etyczne przedsiębiorcy oraz jego status i zasady odpowiedzialności

2. Podstawowe prawne, ekonomiczne i etyczne uwarunkowania działalności przedsiębiorcy; w szczególności zasady i pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

3. Podstawowe zasady oraz publiczno- i prywatnoprawne regulacje tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

K_W05, K_W06, K_W07

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI:

1. Prawidłowo rozwiązywać pojawiające się w działalności gospodarczej złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych; w szczególności poprzez poprawne identyfikowanie stanów faktycznych oraz dokonywanie subsumpcji norm prawnych

2. Odpowiednio dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia w działalności przedsiębiorcy, w szczególności zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne

3. Uczestniczyć w debacie na tematy dotyczące prawnych, a także z zakresu zarządzania i jakości oraz ekonomicznych i finansowych aspektów działalności gospodarczej, umiejętnie uzasadniając własne stanowisko i oceniając inne opinie

4. Planować i organizować własną aktywność zawodową jako jednostki i członka zespołu oraz wykonywać ją indywidualnie oraz współdziałając z innymi podmiotami

K_U01, K_U03, K_U05, K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

1. Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działalności gospodarczej, w szczególności zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

2. Wypełniania społecznych zadań przedsiębiorcy; w szczególności przez inicjowanie działań na rzecz interesu publicznego oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

3. Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w granicach określonych prawem

K_K01, K_K02, K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Skurzyńska-Sikora
Prowadzący grup: Urszula Skurzyńska-Sikora, Bartłomiej Zinczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Skurzyńska-Sikora
Prowadzący grup: Urszula Skurzyńska-Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Marczuk
Prowadzący grup: Marcin Marczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Piskorz, Bartłomiej Zinczuk
Prowadzący grup: Kamila Piskorz, Bartłomiej Zinczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0