Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne instrumenty wspierania przedsiębiorców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB.16
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne instrumenty wspierania przedsiębiorców
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe, w tym:

wykład: 30

ćwiczenia: 0

Łączna liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS: 1


Praca własna studenta:

przygotowanie do wykładów: 40

przygotowanie do ćwiczeń: 0

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 0

przygotowanie do egzaminu: 38

Łączna liczba godzin pracy własnej studenta: 78

Liczba punktów ECTS: 3


Łącznie godzin: 108

Liczba punktów ECTS: 4

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2, U1, U2, K1, K2 – egzamin pisemny

Pełny opis:

Przedmiot dostarcza studentowi informacji o funkcjonujących w obrocie instrumentach wsparcia przedsiębiorców. Podczas zajęć zostają omówione wybrane zagadnienia związane z pojęciem mikro- małego i średniego przedsiębiorcy a także przedstawiona zostanie klasyfikacja instrumentów wspierania przedsiębiorców. Szczegółowo omówione zostaną zasady funkcjonowania funduszy venture capital, funduszy kapitałowych, aniołów biznesu, funduszy poręczeniowych i pożyczkowych oraz zasady przyznawania bezzwrotnych dotacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020;

2. H. Waniak-Michalak, Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2007;

3. B. Mikołajczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Warszawa 2007;

4. K. Kowynia-Leśniak, Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2019;

5. B. Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

2. A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, P. Bryłowski,Prawo spółek handlowych,red. A. Kidyba, Warszawa 2010.

3. K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, wyd. 8, Warszawa 2008.

4. A. Kidyba (red.),Pozakodeksowe umowy handlowe, Warszawa 2013.

5. T. Mróz (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Efekty od cyklu kształcenia 2019/2020

WIEDZA:

W1. Zna i rozumie w pogłębionym stopniu krajowe i ponadnarodowe źródła, treść oraz wykładnię i sposób stosowania przepisów z zakresu prawnych instrumentów wspierania przedsiębiorców, niezbędnych w działalności gospodarczej - K_W03, K_W04, K_W05

W2. Zna i rozumie genezę i ewolucję instytucji prawnych, mających znaczenie w działalności gospodarczej oraz dotyczących ich regulacji, a także główne tendencje rozwojowe z zakresu prawnych instrumentów wspierania przedsiębiorców oraz podmioty, których te regulacje dotyczą - K_W02, K_W06

UMIEJĘTNOŚCI:

U1. Potrafi wykorzystywać w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wiedzę teoretyczną z zakresu prawnych instrumentów wspierania przedsiębiorców, posługiwać się normami i regułami prawnymi, a także prowadzić dyskusję dotyczącą tej problematyki – K_U02, K_U04, K_U07

U2. Potrafi rozstrzygać w toku prowadzonej działalności gospodarczej problemy wiążące się ze stosowaniem przepisów z zakresu prawnych instrumentów wspierania przedsiębiorców, komunikować się przy pomocy pojęć z tego zakresu K_U01, K_U05, K_U06

KOMPETENCJE:

K1. Jest gotów wypełniać rolę przedsiębiorcy z zakresu prawnych instrumentów wspierania przedsiębiorców i do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z tego zakresu – K_K01, K_K02

K2. Jest gotów do korzystania w działalności gospodarczej z przepisów z zakresu prawnych instrumentów wspierania przedsiębiorców w pracy przedsiębiorcy - K_K03

Efekty do cyklu kształcenia 2018/2019 włącznie

WIEDZA:

W1. Potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu prawnych instrumentów wspierania przedsiębiorców i powiązania między nimi, opisywać rolę prawa handlowego - K_W01, K_W02, K_W07.

W2. Wie jak klasyfikować poszczególne instytucje z zakresu prawnych instrumentów wspierania przedsiębiorców i wyjaśniać wzajemne relacje między nimi, w tym posługiwać się regułami wykładni przepisów - K_W01, K_W08, K_W09.

UMIEJĘTNOŚCI:

U1. Umie przedstawiać zasady funkcjonowania instytucji z zakresu prawnych instrumentów wspierania przedsiębiorców wykorzystywanych w obrocie gospodarczym i rozwiązywać problemy jakie wiążą się z wykorzystaniem tych instytucji - K_U04; K_U10.

U2. Umie wykorzystywać instytucje z zakresu prawnych instrumentów wspierania przedsiębiorców w praktyce obrotu gospodarczego, redagować podstawowe dokumenty stosowane w obrocie gospodarczym - K_U05, K_U10, K_U13.

KOMPETENCJE:

K1. Potrafi analizować stany faktyczne jakie występują w obrocie gospodarczym i oceniać je, wybierać właściwe normy prawne dla ocenianego stanu faktycznego, wyjaśniać ich znaczenie i argumentować dokonany wybór - K_K04, K_K08.

K2. Ma kompetencje w zakresie prawidłowego posługiwania się normami prawnymi i zasadami wykładni przepisów z zakresu prawnych instrumentów wspierania przedsiębiorców z wykorzystaniem dorobku doktryny i orzecznictwa - K_K04, K_K05, K_K08.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kozieł
Prowadzący grup: Grzegorz Kozieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Goldiszewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Goldiszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Goldiszewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Goldiszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Goldiszewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Goldiszewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Goldiszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0