Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konkurencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB.17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo konkurencji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład: 30

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 30

Liczba punktów ECTS: 1


Praca własna studenta:

Przygotowanie do wykładów: 21

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Łączna liczba godzin pracy własnej studenta: 51

Liczba punktów ECTS: 2


Łącznie godzin: 81

Liczba punktów ECTS: 3Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2 - egzamin pisemny

U1, U2 - egzamin pisemny

K1, K2 - egzamin pisemny


Pełny opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy dotyczącej funkcjonowania konkurencji w działalności gospodarczej w warunkach wolnego rynku oraz jej ochrony a także umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz pełnieniu funkcji w instytucjach i organizacjach uczestniczących w obrocie gospodarczym, a także wykształcenie wśród studentów postawy poszanowania prawa i zasad etycznych, w tym dotyczących uczestniczenia w działalności gospodarczej, dążenia do dalszego kształcenia i doskonalenia umiejętności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.M. Kępiński, System prawa prywatnego, tom 15, Prawo konkurencji, Warszawa 2013

2. J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2016.

3. K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, Warszawa 2008.

4. R. Stefanicki, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2017

2. E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2006.

3. C. Banasiński, E. Piontek, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008.

4. M. Zdyb, M. Sieradzka (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Efekty od cyklu kształcenia 2019/2020

WIEDZA:

W1. Zna i rozumie w pogłębionym stopniu krajowe i ponadnarodowe źródła, treść oraz wykładnię i sposób stosowania przepisów prawa konkurencji w działalności gospodarczej- K_W01, K_W02, K_W06

W2. Zna i rozumie genezę i ewolucję instytucji prawnych oraz dotyczących ich regulacji, a także główne tendencje rozwojowe w zakresie prawa konkurencji oraz przedsiębiorców, których te regulacje dotyczą - K_W03, K_W07

UMIEJĘTNOŚCI:

U1. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa konkurencji w praktyce działalności gospodarczej, posługiwać się normami i regułami prawnymi, a także prowadzić dyskusję dotyczącą tej problematyki – K_U02, K_U04, K_U07

U2. Potrafi rozstrzygać problemy wiążące się ze stosowaniem prawa konkurencji w stosunkach między przedsiębiorcami, komunikować się przy pomocy pojęć z tego zakresu K_U01, K_U05, K_U06

KOMPETENCJE:

K1. Jest gotów do wypełniania roli przedsiębiorcy w zakresie prawa konkurencji w prowadzeniu działalności gospodarczej i do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z tego zakresu – K_K01, K_K02

K2. Jest gotów do korzystania z przepisów prawa konkurencji w prowadzeniu działalności gospodarczej w charakterze przedsiębiorcy i podtrzymywania etosu przedsiębiorcy - K_K03

Efekty dla cyklu kształcenia 2018/2019

WIEDZA:

W1. Potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu prawa konkurencji i powiązania między nimi, opisywać rolę prawa konkurencji w działalności gospodarczej - K_W01, K_W02, K_W07.

W2. Wie jak klasyfikować poszczególne instytucje prawa konkurencji i wyjaśniać wzajemne relacje między nimi, w tym posługiwać się regułami wykładni przepisów - K_W01, K_W08, K_W09.

UMIEJĘTNOŚCI:

U1. Umie przedstawiać zasady funkcjonowania instytucji prawa konkurencji wykorzystywanych w obrocie gospodarczym i rozwiązywać problemy jakie wiążą się z wykorzystaniem tych instytucji w działalności gospodarczej - K_U04; K_U10.

U2. Umie wykorzystywać instytucje prawa konkurencji w praktyce obrotu gospodarczego, redagować podstawowe dokumenty stosowane w obrocie gospodarczym - K_U05, K_U10, K_U13.

KOMPETENCJE:

K1. Potrafi analizować stany faktyczne jakie występują w działalności gospodarczej przedsiębiorców i oceniać je, wybierać właściwe normy prawne dla ocenianego stanu faktycznego, wyjaśniać ich znaczenie i

argumentować dokonany wybór - K_K04, K_K08.

K2. Ma kompetencje w zakresie prawidłowego posługiwania się normami prawnymi i zasadami wykładni prawa konkurencji z

wykorzystaniem dorobku doktryny i orzecznictwa - K_K04, K_K05, K_K08.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
Prowadzący grup: Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
Prowadzący grup: Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0