Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys myśli prawniczej i ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB.23
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys myśli prawniczej i ekonomicznej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny "kontaktowe":

wykład: 30 godzin

liczba punktów za godziny "kontaktowe"- 1 ECTS


Praca władna studenta

bieżące przygotowanie do zajęć: 15 godzin

przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 30 godzin

łącznie praca własna studenta: 45 godzin

liczba punktów ECTS za pracę własną: 2


łączna liczba punktów za zaliczenie przedmiotu: 3 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny: W-1, W-2, W-3, U-1, U-2, K-1.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie poszczególnych idei leżących u podstaw instytucji związanych z prawem i ekonomią. Dzięki uczestnictwu w wykładzie student poznaje poglądy na prawo i ekonomię oraz ich wzajemne relacje w ujęciu retrospektywnym. Uczestnictwo w wykładzie pozwala również poznać współczesne nurty myśli prawniczej i ekonomicznej oraz możliwości ich zastosowania w działalności przedsiębiorcy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.L. Dubel, Historia doktryn politycznych i pranych do schyłku XX wieku, Warszawa 2012

2. L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, M. Łuszczyńska, W. Więcław, Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX weku, Lublin 2003

3.H. Landreth, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2005

4.W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

5.R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2008

6.B. Sobolewska, M. Sobolewski, Myśli polityczna XIX i XX wieku: liberalizm, Warszawa 1978

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W-1: Student zna korelację między myślą prawną a myślą ekonomiczną oraz rozumie jej wpływ na działalność przedsiębiorcy K_W05

W-2: Student zna społeczne i polityczne uwarunkowania na kształtowanie się głównych instytucji prawnych i ekonomicznych oraz rozumie ich wpływ na otoczenie instytucjonalne przedsiębiorcy K_W06, K_W05;

W-3: Student zna w zarysie proces rozwojowy myśli prawnej i ekonomicznej, z uwzględnieniem szkół i kierunków oraz rozumie jego znaczenie dla kształtowania decyzji w działalności gospodarczej K_W07, K_W06;

UMIEJĘTNOŚCI

U-1: Student potrafi analizować teksty źródłowe z zakresu historii myśli prawnej i ekonomicznej K_U03;

U-2: Student potrafi oceniać tezy badawcze pod kątem implementacji w procesach decyzyjnych w sferze publicznej K_U05, K_U07;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K-1: Student jest gotów do prezentowania krytycznej postawy w zakresie rozwiązań analizy prawno-ekonomicznej w ujęciu retrospektywnym. Dostrzega konieczność uzupełnienia i doskonalenia nabytej wiedzy K_K04, K_K05.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Łuszczyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Łuszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Łuszczyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Łuszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lesiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lesiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0