Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PN-PowszH1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Powszechna historia prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

wykład w semestrze zimowym - 15h

wykład w semestrze letnim - 15h

ćwiczenia w semestrze letnim - 15h


razem godzin kontaktowych - 45

liczba punktów za godziny kontaktowe - 1,5 ECTS


Praca własna studenta:

bieżące przygotowanie do wykładu - 30h

bieżące przygotowanie do ćwiczeń - 10h

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 35h

przygotowanie do egzaminu - 120h


łącznie praca własna studenta - 195h

liczba punktów za pracę własną studenta - 6,5 ECTS


łączna liczba godzin - 240h

łączna liczba punktów za zaliczenie przedmiotu - 8 ECTS


-----------------------------------------------------------------W semestrze zimowym:wykład w semestrze zimowym - 15h

razem godzin kontaktowych - 15

liczba punktów za godziny kontaktowe - 0,5 ECTS


Praca własna studenta:


bieżące przygotowanie do wykładu - 15h

łącznie praca własna studenta - 15h

liczba punktów za pracę własną studenta - 0,5 ECTS


Łącznie liczba punktów w semestrze zimowy - 1 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja wszystkich efektów kształcenia następuje w semestrze letnim w trakcie egzaminu ustnego lub pisemnego (test opisowy, test otwarty), oceny ciągłej na ćwiczeniach (bieżące przygotowanie, aktywność), bieżącej weryfikacji umiejętności analizy tekstu podręcznikowego i tekstów źródłowych w trakcie pracy indywidualnej lub zespołowej, udziału w dyskusji dydaktycznej oraz zaliczenia ćwiczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008.

2. M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.

3. M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2009.

4. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2015.

5. M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. Baszkiewicz S., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2007.

2. Grodziski S., Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 2008.

3. Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2015 (wydanie 5. i nowsze)

4. Powszechna historia ustroju Wybór źródeł, oprac. A. Bereza i inni, Warszawa 2012.

5. Powszechna historia ustroju. Wybór źródeł, oprac. A. Bereza, A. Fermus-Bobowiec, G. Smyk, W.P. Tekely, W. Witkowski, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia od cyklu 2019/2020:

Wiedza:

W-1: zna i rozumie genezę instytucji prawnych kontynentalnego oraz anglosaskiego kręgu kultury prawnej, co jest przydatne w pracy prawnika | K_W02

W-2: zna i rozumie, niezbędną w pracy prawnika, ewolucję instytucji ustrojowo-prawnych wybranych państw | K_W02

W-3: zna i rozumie historyczne źródła prawa powszechnego, niezbędne w pracy prawnika | K_W03

Umiejętności:

U-1: potrafi dobierać historyczne źródła prawa do konkretnych przypadków i analizować przepisy, znajdujące zastosowanie do faktów z przeszłości, rozwijając umiejętności przydatne w pracy prawnika | K_U02

U-2: potrafi prowadzić i brać udział w debatach, rozwijanych w trakcie godzin dydaktycznych w odniesieniu do historycznych przypadków stosowania prawa, nabierając umiejętności koniecznych w pracy prawnika | K_U06, K_U07

U-3: potrafi współdziałać z innymi osobami przy realizacji prac indywidualnych i zespołowych w trakcie analizy prawniczych tekstów źródłowych | K_U10

Kompetencje:

K-1: jest gotów do zajmowania postaw etycznych i praworządnych w pracy prawnika dzięki znajomości historycznych przypadków wypaczeń praworządności | K_U04

K-2: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w konfrontacji z materiałami źródłowymi oraz zasobami cyfrowymi, niezbędnych w pracy prawnika | K_U05

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W cyklach kształcenia trwających do roku akademickiego 2018/2019 włącznie:

Umiejętności:

U-1: student potrafi wskazywać miejsce i znaczenie powszechnej historii prawa wśród nauk prawnych | K_W01, K_W15, K_U04

U-2: student opisywać ustroje państwowe i systemy prawa w państwach europejskich i USA w epoce państwa publicznego i

konstytucyjnego | K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16, K_U04

U-3: student potrafi wskazywać i analizować akty ustrojowe i prawne oraz oceniać ich znaczenie w epokach historycznych | K_W04,

K_W14, K_W15, K_W16, K_U03, K_U04, K_U05, K_U19

U-4: student potrafi interpretować zjawisk ustrojowe i prawne występujące w przeszłości dla rozwiązywania problemów współczesnych |

K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04

Kompetencje:

K-1: student rozumie potrzebę doskonalenia swojej wiedzy i jej aktualizowania | K_W15, K_U04, K_K02

K-2: student rozumie możliwości wykorzystywania zdobytej wiedzy historycznoprawnej dla rozwiązywania problemów współczesnego

ustroju i prawa | K_W15, K-U04, K_K12

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Fermus-Bobowiec
Prowadzący grup: Anna Fermus-Bobowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Fermus-Bobowiec
Prowadzący grup: Anna Fermus-Bobowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Fermus-Bobowiec
Prowadzący grup: Anna Fermus-Bobowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Fermus-Bobowiec
Prowadzący grup: Anna Fermus-Bobowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Fermus-Bobowiec
Prowadzący grup: Anna Fermus-Bobowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)