Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki - Jak stworzyć idealnego polityka? Współczesny marketing polityczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-10-OGN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki - Jak stworzyć idealnego polityka? Współczesny marketing polityczny
Jednostka: Zakład Myśli Politycznej
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie na studiach niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza o marketingu politycznym we współczesnym społeczeństwie, wsparta zainteresowaniem przekazami medialnymi oraz wykorzystaniem mediów przez aktorów politycznych.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów - 30 godz., godziny konsultacji indywidualnych - 30 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do zaliczenia przedmiotu (przygotowanie notatek, pisanie prac) - 15 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (zaliczenie pisemne) - 10 godz.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Egzamin pisemny.

2. Aktywność.

3. Obecność na zajęciach.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie w podstawowe pojęcia, teorie i modele dotyczące marketingu politycznego. Celem przedmiotu jest zrozumienie przez studentów zasad marketingu politycznego w sferze polityki dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, a także zdobycie umiejętności świadomego i aktywnego uczestniczenia w dyskursie politycznym.

Zakres tematyczny przedmiotu:

Politycy i marketing polityczny – pojęcie i istota

Polskie kampanie wyborcze 1989-2015

Internet w kampaniach wyborczych

Celebrytyzacja polityczna

Polityczne public relations

Marketing terytorialny

Kampania prezydencka 2015

Literatura:

1. Cwalina W., Marketing polityczny: perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005.

2. Dobek - Ostrowska B, Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.

3. Dobek - Ostrowska B., Wiszniewski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2001.

4. Dyoniziak R., Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Toruń 2004.

5. Michalczyk S., Komunikowanie polityczne, teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna przebieg podstawowych procesów marketingu politycznego

2. Poznaje techniki marketingu politycznego na różnych poziomach informacyjnych i perswazyjnych

3. Zdobywa wiedzę o zdobywaniu i przetwarzaniu informacji w sferze publicznej

Umiejętności:

1. Umie rozpoznać zjawiska obecne w komunikowaniu masowym

2. Potrafi rozpoznać i zastosować właściwe techniki wpływu politycznego

3. Formułuje strategię komunikacyjną dla wybranych uczestników komunikowania politycznego

Kompetencje społeczne:

1. Postawa aktywnego odbiorcy informacji politycznych w sferze publicznej

2. Kreator i transmiter systemu wartości politycznych

3. Świadomy uczestnik dyskursu publicznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Lewkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)