Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki-"Międzynarodowa przestępczość zorganizowana - typologia, charakterystyka, zwalczanie"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-11-OGN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki-"Międzynarodowa przestępczość zorganizowana - typologia, charakterystyka, zwalczanie"
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie na studiach niestacjonarnych
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu nauk społecznych i humanistycznych na temat przestępczości zorganizowanej i prawa karnego na poziomie szkoły średniej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego).

Wykład 15.

Konsultacje 30.

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do wykładu 30.

Studiowanie literatury 30.

Przygotowanie się do zaliczenia 30.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Egzamin.

2. Aktywność na zajęciach.

Pełny opis:

Wprowadzenie do problematyki zajęć. Problemy definicyjne międzynarodowej przestępczości zorganizowanej - konsekwencje dla praktyki. Aspekty normatywne zwalczania przestępczości zorganizowanej na tle problematyki wykładni art 258 kk. Instytucja świadka koronnego. Kariera przestępcza w zorganizowanej grupie przestępczej - studium przypadku. Obszary działania przestępczości zorganizowanej w Polsce i na świecie. Prezentacja wybranych grup i związków przestępczych w Polsce i na świecie. Powiązania pomiędzy terroryzmem a przestępczością zorganizowaną na tle wybranych przypadków. Korupcja jako przejaw międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Strategie zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Tematyka wykładów:

Historia przestępczości zorganizowanej. Geneza zjawiska. Pojęcie przestępczości zorganizowanej - perspektywa kryminologiczna i prawnokarna. Badania przestępczości zorganizowanej - perspektywa naukowa. Wzajemne związki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w XXI wieku. Zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z punktu widzenia służb policyjnych i specjalnych. Regulacje krajowe i międzynarodowe w obszarze zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Literatura:

1. Laskowska K., Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana – studium kryminologiczne, Białystok 2006.

2. Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008

3. Michalska-Warias A., Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006.

4. Michalska-Warias A., Zwalczanie zorganizowanych form przestępczości w prawie karnym obowiązującym na ziemiach polskich w XIX I XX wieku, Lublin 2008.

5. Paprzycki L., Rau Z. (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna. Warszawa 2009

6. Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Zakamycze 2002.

7. Strona web: http://przestepczosczorganizowana.pl/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego ze strony przestępczości zorganizowanej. i sposobach przeciwdziałania jej

Ma podstawową wiedzę na temat przepisów dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Ma podstawową wiedzę na temat metod badania przestępczości zorganizowanej.

Ma podstawową wiedzę na historii oraz współczesnych organów i instytucji zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.

Umiejętności:

Potrafi poprawie analizować i wyjaśniać zagrożenia wynikające z przestępczości zorganizowanej.

Potrafi wskazać organy zajmujące się zwalczanie przestępczości zorganizowanej i ich kompetencje.

Potrafi wskazać podstawy prawne zwalczania przestępczości zorganizowanej

Kompetencje społeczne:

rozumie znaczenie systemowego działania w związku z zagrożeniem przestępczością zorganizowaną.

Rozumie konieczność stałego monitorowania zagrożeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Lewkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)