Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki-"Komunikowanie polityczne online"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-13-OGN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki-"Komunikowanie polityczne online"
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie na studiach niestacjonarnych
Strona przedmiotu: http://www.politologia.pl
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

5,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

15,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

5,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

5,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów

5,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Aktywność

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z ewolucją komunikowania politycznego oraz ukazanie jaki wpływ na komunikowanie polityczne wywarł internet. Studenci poznają kategorie nowych mediów oraz nowych nowych mediów, zdefiniują sieć internetową jako przestrzeń komunikacji politycznej, a także dokonają porównania gatunków dziennikarskich w mediach tradycyjnych oraz w nowych nowych mediach, ocenią ewolucję zawodu dziennikarza. Studenci poznają również założenia i atrybuty komunikacji 2.0.

Literatura:

1. Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Warszawa 2012.

2. Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2008.

3. Nowe media we współczesnym społeczeństwie, red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Toruń 2011.

4. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

5. Jacuński M., Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych, Wrocław 2016.

6. Levinson P., Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka, Kraków 2010.

7.Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007.

8. Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze, red. M. Jeziński, Toruń 2009.

9. Przybysz Ł., Komunikowanie polityczne 2.0. Analiza amerykańskiej i polskiej kampanii wyborczej, Warszawa 2013.

10. Telewizja internetowa a granice mediów posttelewizyjnych, red. W. Skrzydlewski, A. Węglińska. A. Zięta, Polkowice 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W20 - Student ma wiedzę na temat instrumentów i znaczenia marketingu oraz public relations;

Umiejętności:

K_U01 - Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne w zakresie medioznawstwa;

Kompetencje społeczne:

K_K05 - Student ma świadomość znaczenia mediów we współczesnym świecie;

K_K06 - Student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Szwed-Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)