Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki - "Unia Europejska przed i po Brexitcie"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-14-OGN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki - "Unia Europejska przed i po Brexitcie"
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie na studiach niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS (1 pkt): 20 godz.

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Obecność na wykładach.

Udział w improwizowanej dyskusji w trakcie wykładu.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przedstawienie stanu integracji europejskiej w ramach UE. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE jest okazją do przeanalizowania najważniejszych aspektów funkcjonowania UE i debaty na temat przyszłości procesu integracji. W trakcie wykładu omówione zostaną: stan procesu integracji europejskiej w 2018 r.; doświadczenia członkostwa Zjednoczonego Królestwa w UE; geneza referendum w sprawie brexitu; procedura wystąpienia z UE; negocjacje brexitowe; skutki brexitu dla UE; scenariusze przyszłych stosunków Zjednoczonego Królestwa z UE; dostosowania UE.

Literatura:

Wykład oparty jest na dokumentach UE (strona internetowa Eur-lex oraz strony internetowe Rady, Komisji i PE) i analizach europejskich think tanków, analizujących proces integracji.

Efekty uczenia się:

Student:

W1 - zna stan obecny integracji europejskiej - osiągnięte etapy i problemy funkcjonowania;

W2 - zna formalne uwarunkowania procesu występowania państwa z UE;

W3 - zna dotychczasowe i potencjalne skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE;

U1 - jest przygotowany do dyskusji o konsekwencjach tego procesu;

U2 - jest przygotowany do dyskusji o możliwych scenariuszach rozwoju stosunków ZK z UE i samej UE.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Dumała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)