Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki "Islam w Europie: historia i współczesność”

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-24-OGN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki "Islam w Europie: historia i współczesność”
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie na studiach niestacjonarnych
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=7101
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu nauk społecznych i humanistycznych na temat islamu na poziomie szkoły średniej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15

Konsultacje 15

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 15

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do ćwiczeń i wykładu 15

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 45

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Aktywność w Wirtualnym Kampusie (obecność, bieżące zapoznawanie się z materiałami, wypowiedzi na forum).

Pełny opis:

W czasie wykładów będą zaprezentowany dwa rodzaje muzułmańskich mniejszości w Europie: tradycyjne społeczności muzułmańskie (Bałkany, Polska, Litwa, Białoruś, Rosja, Ukraina) oraz imigranci z państw muzułmańskich (Europa Zachodnia). Wykłady dotyczące każdego regionu będą obejmować: geograficzne rozmieszczenie mniejszości muzułmańskich; historyczne tło powstania tych mniejszości z uwzględnieniem kontekstu politycznego, historycznego oraz ekonomicznego; prawne aspekty obecności mniejszości muzułmańskich oraz sytuacji imigrantów muzułmańskich w państwach europejskich (azyl polityczny, zagadnienia związane z obywatelstwem itd.); wpływy ideologiczne, polityka; indywidualizacja obyczajowa, stopień asymilacji i akulturacji; relacje chrześcijańsko-muzułmańskie.

Literatura:

Bielawski J., Islam, Warszawa 1980.

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. I i II, Warszawa 2007.

Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu, Warszawa 1988.

Koran, przeł. J. Bielawski, Warszawa 1986 (lub późn.).

Madeyska S., Historia świat arabskiego – okres klasyczny od starożytności do końca epoki Umajjadów, Warszawa 1999.

Machnikowski R. M., Muzułmanie w Europie Zachodniej – między integracją a radykalizacją, Warszawa 2010.

Nasr H. S., Idee i wartości islamu, Warszawa 1988.

Nalborczyk A. S., Islam w Europie Wschodniej - historia i dzień dzisiejszy. Polska, Litwa, Białoruś, Łotwa, Estonia, obwód kaliningradzki, „Disputatio” X, 2010, s. 73-95.

Parzymies A. (red.), Muzułmanie w Europie, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Student powinien opanować wiedzę ogólną o mniejszościach muzułmańskich w Europie i umieć scharakteryzować ogólnie ich pochodzenie, stan prawny, demografię, życie religijne.

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę o historii wybranych mniejszości muzułmańskich w Europie K_W06

- ma uporządkowaną wiedzę o religii mniejszości muzułmańskich w Europie K_W07

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych wybranych mniejszości muzułmańskich w Europie, ich sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej K_W09

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym wybranych mniejszości muzułmańskich w Europie K_W16

Umiejętności

- posługuje się podstawowymi pojęciami z dziedziny religii muzułmańskiej w odniesieniu do mniejszości muzułmańskich w Europie K_U03

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii wybranych mniejszości muzułmańskich w Europie do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnych K_U04

Kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata K_K05

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Lewkowicz
Prowadzący grup: Łukasz Lewkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)