Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki - Metropolie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-9-OG.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki - Metropolie
Jednostka: Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie wliczane do średniej
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30 godz.


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie pracy zaliczeniowej 10 godz.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

WIEDZA

W1 udział w zajęciach

W2 udział w zajęciach, aktywność podczas zajęć

W3 udział w zajęciach


UMIEJĘTNOŚCI

U1 udział w zajęciach

U2 udział w zajęciach, aktywność podczas zajęć

U3 udział w zajęciach


KOMPETENCJE

K1 aktywność podczas zajęć

K2 udział w zajęciach

K3 udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji multimedialnej


Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem, różnymi aspektami funkcjonowania i problemami metropolii, w tym

- Metropolia - definicje; hipotezy miasta światowego Johna Friedmanna

- Kryteria wyróżniania metropolii według Michel Bassand i Bohdana Jałowieckiego

- Pojęcie funkcji metropolitalnych

- Pojęcie miasta dualnego

- Kategorie społeczeństwa metropolitalnego: klasa metropolitalna, najniższa klasa miejska

- Sytuacje konfliktowe w grze o przestrzeń metropolitalną, postawy: BANANA, NIMBY, LULU

- Pojęcie regionu i obszaru metropolitalnego, relacje między regionem a ośrodkiem centralnym i obszarem metropolitalnym

- Region i obszar metropolitalny Warszawy

- Funkcje metropolitalne – zakres przestrzenny, rodzaje działalności

- Pojęcie metropolizacji

- Klasyfikacje metropolii europejskich: System miast w państwach UE, Bruksela-Luksemburg 1991, System miast w państwach basenu Morza Bałtyckiego, Tallin 1994, Europejska Sieć Miast, Bonn 1994, Klasyfikacja na podstawie Mapy Europejskiej Sieci Miast i Połączeń Transportowych, Hanower 1995, Położenie miast w Europejskim Systemie Miast, Paryż 1996, Klasyfikacja metropolii europejskich w ujęciu Bohdana Jałowieckiego, Białystok 1999

- Ranking atrakcyjności metropolii dla biznesu, European Cities Monitor

- Kierunki rozwoju ruchu pieszych w miastach

- Favele i turystyka ubóstwa w Rio de Janeiro

- Formularz zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego w mieście

- Sposoby koordynacji współpracy na obszarach metropolitalnych (aneksja, przyjęcie dwupoziomowej struktury organów władzy na obszarze metropolitarnym, dobrowolna/obligatoryjna współpraca jednostek samorządu)

Literatura:

A Different View of Urban Policy, red. M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2016.

B.R. Barber, Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, Warszawa 2014.

Dematteis G., Towards a Unified Metropolitan Urban System in Europe: Core Centrality Versus Network Distributed Centrality, [w:] Urban Networks in Europe, red. D. Pumain, T. Saint-Julien, Paris 1996.

European Cities Monitor Report 1990, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005

Globalizacja polskich metropolii, red. A. Kukliński, J. Kołodziejski, T. Markowski, W. Dziemianowicz, Warszawa 2000.

Jałowiecki B., Metropolie, Białystok 1999.

Jałowiecki B., Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa 2000.

Jałowiecki B., Szczepański M.S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2002.

Jałowiecki B., Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Białystok 2002.

Lubelskie standardy piesze. Kierunku rozwoju ruchu pieszego w Lublinie, Lublin 2016.

Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, red. K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Wyd. UMCS, Lublin 2014.

Miasta - społeczne aspekty funkcjonowania, red. K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Wyd. UMCS, Lublin 2014.

Lefevre Ch., Zarządzanie miastami w krajach Europy Zachodniej w świetle przekształceń obszarów zurbanizowanych, [w:] Gospodarka przestrzenna i zarządzanie miastem z perspektywy doświadczeń krajów Unii Europejskiej, red. T. Marszał, Łódź 1996.

Sagan I., Miasto - scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Gdańsk 2000.

Sassen S., The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton-Oxford 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1 potrafi rozpoznawać różnice między miastem, aglomeracją, metropolią, obszarem metropolitalnym, regionem metropolitalnym S2A_W07

W2 potrafi scharakteryzować prawno-ustrojowe formy organizacji obszaru metropolitalnego występujące na świecie S2A_W02, S2A_W03, S2A_W07

W3 wskazywać kryteria wyodrębniania metropolii i rozpoznawać funkcje metropolitalne miast S2A_W02, S2A_W03, S2A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

U1 ocenić rolę metropolii we współczesnym świecie S2A_U05, S2A_U08

U2 wyodrębniać modele władzy i sposobów koordynacji współpracy w obszarach metropolitalnych w różnych państwach europejskich S2A_U02, S2A_U03, S2A_U08, S2A_U06

U3 swobodnie posługiwać się pojęciami związanymi z pojęciem metropolii i metropolizacji S2A_U02, S2A_U03, S2A_U08,

KOMPETENCJE

K1 ma świadomość znaczenia metropolii i problemów metropolii we współczesnej gospodarce światowej S2A_K02, S2A_K04

K2 zdolny do posługiwania się pojęciami związanymi z metropoliami w różnych państwach S2A_K02, S2A_K07, S2A_K06

K3 zdolny do pracy w instytucjach publicznych, administracji publicznej S2A_K02, S2A_K07

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kuć-Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)