Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogolnouniwersytecki„Magiczny" wpływ muzyki na psyche i ciało”

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-5-OGN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogolnouniwersytecki„Magiczny" wpływ muzyki na psyche i ciało”
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie na studiach niestacjonarnych
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=11183
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z działem nauczyciela akademickiego): 15 godzin WY

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 15 (online)

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 0,7


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych 15

Przygotowanie się studenta do zaliczenia przedmiotu 10

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe: 1,3

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2, K3 - aktywność na zajęciach oraz weryfikacja na podstawie wykonanych ćwiczeń

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z mało znanego obszaru możliwości wykorzystania muzyki i aktywności muzycznych w celach związanych z jakością życia, wspieraniem rozwoju, radzeniem sobie w wyzwaniami napotykanymi w życiu prywatnym i zawodowym.

Studenci zapoznają się z istotą oddziaływania muzyki na człowieka oraz jego wielokierunkowością, jak również możliwościami jakie odpowiednie użycie muzyki daje m.in. w kwestii modyfikacji nastroju, pobudzenia, czy terapii. Jedno ze spotkań poświęcone jest znaczeniu muzyki w edukacji i rozwoju kompetencji emocjonalnych. Omawiane zagadnienia zobrazowane będą przykładami nagrań audio i wideo. Stworzone zostaną sytuacje, w których studenci będą mogli doświadczyć różnych form kontaktu z muzyką (np. słuchanie muzyki, odtwarzanie muzyki, relaksacja, techniki obrazowania itp.).

Literatura:

1. Stachyra, K. (2017). Metoda Wizualizacji Kierowanej z Muzyką w kontekście terapeutycznym i edukacyjnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

2. Stachyra, K. (red.) (2014). Modele, metody i podejścia w muzykoterapii. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

3. Stachyra, K. (2020). Muzykoterapia – rozprawa z mitami…. "Ars inter Culturas" vol. 8, s. 293-304.

4. Stachyra, K. (red.) (2014). Podstawy muzykoterapii (Wyd. II). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Znajomość podstawowej literatury muzykoterapeutycznej K_W01

W2. Podstawowa wiedza o metodyce działań o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym K_W04; K_W19; K_W20

W3. Podstawowa wiedza o technikach muzykoterapii aktywnej i receptywnej K_W01

Umiejętności:

U1. Umiejętność planowania działań z wykorzystaniem terapeutycznych aspektów sztuki K_U01; K_U09

U2. Praktyczna umiejętność prawidłowej selekcji utworów do założonych celów K_U04; K_U11; K_U21

U3. Umiejętność prezentacji utworów muzycznych K_U19

Kompetencje:

K1. Podmiotowe traktowanie każdego człowieka K_K04; K_K05; K_K09

K2. Postawa kreatywna w realizacji zajęć z wykorzystaniem terapeutycznych aspektów kontaktu z muzyką K_K03

K3. Jest zainteresowany i uczestniczy w życiu kulturalnym K_K01; K_K08

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stachyra
Prowadzący grup: Krzysztof Stachyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)