Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia humanistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-ANO.LSI.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia humanistyczna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

1. Godziny kontaktowe 45 godz. (WY - 30 godz. + CA -15 godz.)

2. Czas pracy indywidualnej studenta (przygotowanie notatek, praca w czytelni) - 30 godz.

3. Czas wymagany by przegotować się do zaliczenia ćwiczeń i zdania egzaminu - 45 godz.


Razem 120 godz. - ekwiwalent 4 pkt. ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin ustny, aktywność studenta podczas zajęć, kolokwium.

Pełny opis:

1. Celem zajęć w formie wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową problematyką filozoficzną ze szczególnym uwzględnieniem jej powiązań z kulturą. Wyróżnionymi działami filozofii są tu : antropologia filozoficzna, aksjologia i filozofia kultury.

Narodziny filozofii zaprezentowane są na tle greckiej kultury. Omawiane jest znaczenie filozofii dla europejskiej tradycji kulturalnej i jej rola we współczesnej kulturze. Podkreślane są związki filozofii z innymi dziedzinami kultury: literaturą, moralnością, muzyką, nauką, religią, sztukami plastycznymi, polityką i wychowaniem. Omawia się różne koncepcje człowieka w powiązaniu z leżącymi u ich podstaw założeniami ontologicznymi i aksjologicznymi oraz wynikającymi z nich konsekwencjami dotyczącymi modeli wychowania i organizacji życia społecznego.

2. Ćwiczenia poświęcone są prześledzeniu różnych koncepcji antropologicznych od przełomu humanistycznego w czasach gdy działali w Grecji sofiści aż do współczesnych koncepcji trashumanizmu. Omawiane są między innymi koncepcje człowieka, które stworzyli stoicy, epikurejczycy, Augustyn a także te, które powstały w epoce renesansu i współcześnie w dobie globalizacji i szybkiego postępu technologicznego. W ramach zajęć dokonuje się komparatystyki tych różnych i historycznie zmiennych opisów, ustalających pozycję człowieka w świecie.

Literatura:

1. Włodzimierz Tyburski, Andrzej Wachowiak, Ryszard Wiśniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, Toruń 2002.

2. W.Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka grackiego, Warszawa 2001. (wybrane fragmenty).

3. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, dowolne wydanie, (wybrane fragmenty)

4. Giovanni Realne, Historia filozofii starożytnej, (dowolne wydanie, skrót w jednym tomie), (wybrane fragmenty).

5. Ubaldo Nicola, Filozofia, Warszawa 2006, (wybrane hasła)

6. Adam Sikora,Spotkania z filozofią, dowolne wydanie, (wybrane rozdziały).

7. Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, dowolne wydanie, (wybrane fragmenty).

8. Notatki do ćwiczeń z filozofii, czyli jak i po co odróżniać Platona od Plotyna, praca zbiorowa pod red.: K.Marczewskiego, Lublin 2000, (wybrane rozdziały).

9. P.Kunzmann, F-P.Burkard, F.Wiedmann, Atlas filozofii, (dowolne wydanie), (wybrane hasła.)

10. Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, w opracowaniu A.Podsiad, Z.Więckowski, (dowolne wydanie), (wybrane hasła)

11. Słownik pojęć filozoficznych, pd red.: W.Krajewskiego, (dowolne wydanie), (wybrane hasła)

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi:

• wykazać się podstawową wiedzą z zakresu filozofii człowieka w różnych koncepcjach i orientacjach humanistycznych w powiązaniu z kulturą

• wskazać i uzasadnić filozoficzne źródła różnych koncepcji działalności kulturalnej

• uzasadnić, że animacja kultury jest wartościową koncepcją pedagogiczną odpowiadającą współczesnym wyzwaniom cywilizacji humanistycznej

• być wyczulonym na różnorodność w świecie kultury ludzkiej i potrzebę upowszechniania wartości humanistycznych

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bytniewski
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski, Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kociuba
Prowadzący grup: Maciej Kociuba, Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Baczewska-Ciupak
Prowadzący grup: Monika Baczewska-Ciupak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)