Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PE.LN.1/5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do socjologii
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=8595
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna o procesach i strukturach społecznych zdobyta na lekcjach WoS

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład: 9 - on-line

Ćwiczenia: 9 - on-line

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 18

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego:0,6


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie się do ćwiczeń: 20

Studiowanie literatury: 22

Łączna liczba godzin niekontaktowych: 42

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1,4


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W.1, W.2, W.3 - zaliczenie pisemne

U.1, U.2, U.3 - zaliczenie pisemne

K.1, K.2 - zaliczenie pisemne

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu socjologii ogólnej i wybranych subdyscyplin socjologii; nauczanie terminologii socjologicznej, kształtowanie umiejętności interpretacji i analizy tekstów socjologicznych oraz procesów i zjawisk społecznych,.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Pozycje zwarte i ciągłe

1. Babbie E. (2007). Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Bera,R. Korczynski,M. (2012). Dystans społeczny emigrantów polskich wobec "obcych" i "innych". Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu

Marii Curie-Skłodowskiej

3. Czepil M., Karpenko J., Petryk W. (red.). (2017). Spoleczno-pedagogiczne tworzenie rzeczywistości.Warszawa: “DUX” Sp. Z.o.o/

4. Giddens A.(2004). Socjologia, Warszawa [wiele wydań].

5. Goodmann N. (2001). Wstęp do socjologii. Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka.

6. Sztompka P.(2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków : Wydawnictwo Znak.

7. Sztompka P.(2005), Socjologia zmian społecznych, , Kraków : Wydawnictwo Znak.

8. Szacka B. (2008). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa : Oficyna Naukowa.

Źródła internetowe

1. Archer M., (2006) Persons and Ultimate Concerns: Who We are is What We Care About [w:] Conceptualization of the Person in Social

Sciences, Pontifical Academy of Social Sciences, “Acta 11”, Vatican City http://www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta11/

acta11- archer.pdf

2. Krocz K., (2020), Rodzicielstwo w pojedynkę, [w:] Parenting.pl, https://parenting.pl/rodzicielstwo-w-pojedynke, [dostęp: 28 sierpnia

2019].

3. Metodologia nauk społecznych i humanistycznych” pod red. Marka Jakubca i Piotra Urbańczyka, URL: https://www.copernicuscollege.pl/

podreczniki/metodologia-nauk-spolecznych-i-humanistycznych

Akty normatywne

1. Rozporządzenie

Literatura dodatkowa

Pozycje zwarte i ciągłe

9. Chepil M., Petryk W., Stradowski M.A. (red.). (2013). Wychowanie dzieci i młodzieży w społeczeństwie demokratycznym (na przykładzie

Polski i Ukrainy). Warszawa : “DUX” Sp. Z.o.o.

10. Domański H. (2004). Struktura społeczna, Warszawa : Wydawnictwo PWN.

11. Sztompka P., Kucia M. (red.) Socjologia lektury, Kraków , Kraków : Wydawnictwo Znak.

12. Szacki J. (2008). Historia myśli socjologicznej. Warszawa : Wydawnictwo PWN.

13. Turner J.H. (2008), Struktura teorii socjologicznej, Warszawa : Wydawnictwo PWN.

Źródła internetowe

14. Czapiński J., Panek T., (2015), Diagnoza społeczna 2015, http://www.diagnoza. com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf, [dostęp:

1 października 2019].

15. Galeria Arsenał. Festiwal „Kultura bez Barier”, https://galeria- arsenal.pl/edukacja/festiwal¬ kultury-bez barier-2019, [dostęp: 3

listopada 2019].

Akty normatywne

1 Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru pouczenia rodziców,

opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia

dziecka w związku z przemocą domową Dz.U. 2023 poz. 1159

Efekty uczenia się:

W1. Student/ka ma wiedzę na temat przedmiotu i metod stosowanych w socjologii oraz ich związku z pedagogiką. (K_W01, D.1/E.1.W.2)

W2. Student/ka za i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne, w tym szczególnie pojęcie roli, statusu społecznego, socjalizacji, grupy

społecznej, więzi społecznych, instytucji społecznych. (K_W02, K_W04, K_W05, D.1/E.1.W.2)

W3. Student/ka ma wiedzę na temat klasycznych i współczesnych teorii socjologicznych. (K_W03, B.2.W.3)

U1. Student/ka potrafi identyfikować i interpretować wybrane zjawiska i procesy społeczne. (K_U01, K_U02, C.U1)

U2. Student/ka potrafi uczestniczyć w dyskusjach dotyczących zagadnień społecznych, formułując w jasny sposób swoje stanowisko,

podając argumenty, zachowując postawę otwartą na krytykę.(K_U04, B.2.U4, B.1.U3)

U3. Student/ka wykorzystuje socjologiczną wiedzę. (K_U03, K_U02, B.2.U5)

K1. Student/ka jest świadomy środowiska społecznego, w którym żyje, jest zdolny do samodzielnego, krytycznego myślenia. Jest wrażliwy

na złożoności życia społecznego i różnorodności społeczno-kulturowej społeczeństw. (K_K01 K_K03, K_K02, B.2.K3)

K2. Student/ka wykazuje aktywność w zakresie permanentnego uczenia się, poszerzania zasobów wiedzy, samokształcenia,

doskonalenia cech osobowości. (K_K02, K_K03, K_K04, D.1/E.1.K8)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kawczyńska-Butrym
Prowadzący grup: Zofia Kawczyńska-Butrym
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Korczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Korczyński
Prowadzący grup: Mariusz Korczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Korczyński
Prowadzący grup: Mariusz Korczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Korczyński
Prowadzący grup: Mariusz Korczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Korczyński
Prowadzący grup: Mariusz Korczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marija Czepil
Prowadzący grup: Marija Czepil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)