Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PES.MSI.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np.

konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 2,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 3,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest osiągnięcie przynajmniej w stopniu dostatecznym założonych efektów uczenia się w zakresie filozofii.

Literatura:

Dowolny podręcznik akademicki z zakresu historii filozofii (np. F. Copleston, Historia filozofii, T. I-IX; Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. I-III).

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. zna i rozumie: rolę filozofii w powstawaniu i kształtowaniu się dyscyplin naukowych i ich specjalności, w tym pedagogiki i pedagogiki specjalnej; rolę filozofii w kształtowaniu się paradygmatu nauki, terminologii naukowej oraz metodologii; wybrane koncepcje filozoficzne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia człowieka, podmiotu i procesu wychowania w powiązaniu z metafizyką, ontologią, epistemologią, etyką;

2. zna i rozumie wybrane filozoficzne koncepcje podmiotu z uwzględnieniem takich zagadnień jak: jednostka, osoba, tożsamość, samoistność, intersubiektywność, relacja interpersonalna, odpowiedzialność, itp.;

3. zna i rozumie wybrane koncepcje etyczne;

4. potrafi zastosować zdobytą na zajęciach wiedzę do wieloaspektowej analizy zagadnienia podmiotu w powiązaniu z życiem społecznym;

5. potrafi dokonać krytycznej oceny danego zagadnienia z zakresu wybranych koncepcji filozoficznych, sformułować problem i hipotezę badawczą oraz zaproponować rozwiązanie;

6. jest świadomy konieczności krytycznego podejścia do zdobytej już wiedzy ogólnej z dziedziny nauk humanistycznych, w tym filozofii, oraz potrzeby nieustannego poszerzania jej zakresu poprzez samokształcenie i korzystanie z wiedzy eksperckiej;

7. jest świadomy potrzeby łączenia refleksji etycznej z zagadnieniami dotyczącymi różnych form aktywności człowieka;

8. jest świadomy konieczności ponoszenia odpowiedzialności zarówno za podejmowane decyzje, jak i działania oraz ich skutki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ostrowski
Prowadzący grup: Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ostrowski
Prowadzący grup: Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ostrowski
Prowadzący grup: Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ostrowski
Prowadzący grup: Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ostrowski
Prowadzący grup: Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)