Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS-LS.1s.7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Opanowanie wiedzy z przedmiotu Psychologia ogólna

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15

Ćwiczenia 15

Egzamin 2

Konsultacje 4

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 36

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do ćwiczeń 35

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie się do egzaminu 35

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 85

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 3

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 4 (121)


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji;

Końcowe kolokwium zaliczeniowe;

Egzamin


Pełny opis:

Moduł ten obejmuje wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z psychologii społecznej specyficznych z punktu widzenia profesjonalnego pracownika socjalnego (terminologia, przedmiot badań, teorie), Przedstawione zostaną mechanizmy społecznego funkcjonowania ludzi oraz podatności jednostek, grup na wpływ społeczny.

Przyswojona wiedza może być wykorzystana praktycznie – na co dzień i profesjonalnie.

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań. Zysk i S-ka.

Argyle M. (2001). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa. PWN;

Domachowski W. (2004). Przewodnik po psychologii społecznej. Warszawa. PWN;

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. (2002). Psychologia społeczna. Gdańsk. GWP;

Wojciszke B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa. Wyd. Naukowe SCHOLAR;

Wolińska J.M. (2000). Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny. Lublin Wyd. UMCS;

Wosińska W. (2004). Psychologia życia społecznego. Gdańsk. GWP.

Efekty uczenia się:

W1 Student opisuje i wyjaśnia wybrane zachowania społeczne człowieka;

W2 Zna i rozumie mechanizmy oddziaływań społecznych w interakcjach;

W3 Opisuje i wyjaśnia działanie mechanizmów socjalizacyjno-wychowawczych

U1 Student identyfikuje i ocenia skutki oddziaływań społecznych na jednostkę;

U2 Analizuje i rekonstruuje źródła zachowań aspołecznych;

U3 Wyjaśnia skutki wybranych zachowań społecznych jednostek

K1 Student jest otwarty, dociekliwy w analizowaniu specyfiki zachowań społecznych;

K2 Wykazuje krytycyzm wobec doniesień badawczych z psychologii społecznej;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wolińska
Prowadzący grup: Jolanta Wolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.