Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy socjalnej
Jednostka: Zakład Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład- 30

Konwersatorium- 60

Konsultacje- 30


Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego - 120

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 4

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 20

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu 20

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 60

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe - 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu -6


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

praca pisemna

egzamin pisemny

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem- istota, cele, etapy, zasady

2. Metoda grupowa- definicje, czynniki grupotwórcze, etapy procesu grupowego. Rodzaje metod grupowych. Zasady prowadzenia metod. Podejmowanie decyzji w grupach. Komunikacja w grupach. Przywództwo w grupach. Rozwiązywanie problemów w grupach.

3. Podstawowe modele pracy grupowej.

4. Standardy pracy socjalnej z jednostką i rodziną

5. Metoda środowiskowa w pracy socjalnej.

6. Metoda partnerstwa lokalnego .

7. Empeworment jako metoda wzmacniania szans środowiska lokalnego. Pomiar środowiska lokalnego.

Konwersatorium obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wartości pracy socjalnej

2. Role zawodowe pracownika socjalnego, klasyczne i współczesne

3. Umiejętności poradnicze

4. Analiza narzędzi pracownika socjalnego z uwzględnieniem podziału na: diagnostyczne, aktywizacyjne, uzupełniające .

5.Techniki pracy socjalnej

6. Klub Integracji Społecznej, Centrum Integracji Społecznej jako jednostki służące aktywizacji osób wykluczonych społecznie.

Literatura:

1. Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn, 2001.

2. Grewiński M., Krzyszkowski J.,(2011) Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji.

3. Kanios A., (2014) Praca socjalna. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Lublin: Wyd. UMCS

4. Kanios A., (2016) Praca socjalna z rodzina problemową - perspektywa metodyczna, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

5. Kadela K., Kowalczyk J., Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Warszawa: Wrzos.

6. Kłos A., (2011) Kontrakt socjalny w teorii i w praktyce, Częstochowa: Centrum AV.

7. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie wzoru rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U.poz.712)

8.Robertis de Ch., (1998) Metodyka działania w pracy socjalnej, Wyd. Śląsk. Katowice

Efekty uczenia się:

1.Ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, standardach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach pomocy społecznej K_W07, H1P_W07

2.Ma elementarną wiedzę o metodach diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług K_W08; H1P_W08

3.Ma elementarną wiedzę na temat metod pracy z grupą, rodziną, K_W15; H1P_W07,S1P_W11

4.Ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, standardach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach pomocy społecznej oraz o beneficjentach pomocy społecznej a także zna instytucje świadczące pomoc, K_W07;

K_W08; K_W16

Ma elementarną wiedzę na temat metod pracy w środowisku lokalnym, partnerstwie lokalnym, współrządzeniu-K_W15;

K_W18

Potrafi analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł dotyczące sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych, potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne- K_U01; H1P_U01; S1P_U01; S1P_U03; S1P_U08

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role-K_K02; S1P_K02

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.