Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.2SII.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

ukończone studia I stopnia

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych – 120

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji - 20

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego - 140

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego - 4,67 ECTS


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych - 40

Przygotowanie się studenta do zaliczeń semestralnych - 40

Wybór i studiowanie literatury - 90

Praca nad koncepcją badań i pracy - 25

Przygotowanie narzędzia badawczego - 20

Prowadzenie badań - 15

Porządkowanie i analiza wyników badań - 30

Pisanie i redakcja pracy magisterskiej - 290

Korekta redakcyjna - 30

Przygotowanie się studenta do egzaminu dyplomowego - 30

Łączna liczba godzin niekontaktowych - 610

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe - 20,33 ECTS


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu - 25 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Semestralne postępy w realizacji pracy dyplomowej:

- Semestr I: opracowanie tematu pracy dyplomowej, jej struktury oraz wykazu literatury,

- Semestr II: pisanie części teoretycznej oraz metodologicznej,

- Semestr III: przeprowadzenie badań oraz ich opracowanie,

- Semestr IV: analiza i interpretacja uzyskanych wyników oraz przygotowanie całości pracy.


Efekty kształcenia weryfikowane na podstawie ocen części pracy:

W01 - Rozdział teoretyczny i metodologiczny pracy dyplomowej

W02 - Rozdział teoretyczny i metodologiczny pracy dyplomowej

W03 - Całość pracy dyplomowej

U01 - Całość pracy dyplomowej

U02 - Całość pracy dyplomowej

K01 - Całość pracy dyplomowej

K02 - Całość pracy dyplomowej (w szczególności w podsumowaniach, wnioskach itp.)

Pełny opis:

Moduł ma za zadanie wypracowanie u studentów umiejętności realizacji procesu badawczego zgodnie z uznanymi w metodologii badań pedagogicznych założeniami. Studenci przygotowują prace magisterskie zaczynając od uściślenia zainteresowań naukowych (sformułowanie tematu i struktury), poprzez metodologiczne i teoretyczne jego opracowanie, przeprowadzenie badań oraz dokonanie ich analizy i interpretacji, a kończąc na całościowym opracowaniu przyjętego tematu i jego obronie. Realizowane będą następujące zagadnienia:

1. Zasady realizacji seminarium dyplomowego.

2. Ustalenie tematyki prac dyplomowych (problematyka badawcza).

3. Zasady pisania i redakcji części teoretycznej pracy dyplomowej.

4. Ustalenie planu pracy (w części teoretycznej).

5. Omówienie i poprawa powstałych błędów w trakcie pisania części teoretycznej (indywidualne rozmowy).

6. Zasady pisania i redakcji części metodologicznej.

7. Cel i problematyka badań.

8. Stawianie hipotez, zmienne i wskaźniki.

9. Metody badawcze.

10. Techniki i narzędzia badawcze.

11. Przebieg i organizacja badań.

12. Charakterystyka osób badanych.

13. Omówienie powstałych błędów w trakcie pisania części metodologicznej.

14. Zasady pisania i redakcji części empirycznej pracy dyplomowej.

15. Wizualizacje wyników badań.

16. Analiza i interpretacja wyników badań.

17. Wnioskowanie.

18. Kontrola i indywidualne wsparcie.

19. Omówienie zasad obowiązujących w trakcie egzaminu dyplomowego.

Literatura:

1. Juszczyk S., Statystyka dla pedagogów, Toruń 2001.

2. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2008.

3. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii pedagogiki, Kraków 2007.

4. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999.

5. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2010.

6. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985.

7. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

i inne pozycje metodologiczne + literatura przedmiotowa, indywidualnie dobierana do problematyki poszczególnych prac.

Efekty uczenia się:

W01: Student ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań naukowych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach, narzędziach badań, zna podstawowe podejścia stosowane w badaniach społecznych - K_W01

W02: Korzystając z różnych źródeł wiedzy student rozpoznaje, opisuje i dokonuje analizy sytuacji, procesów i zjawisk społecznych w kontekście planowanych badań - K_W12, K_W10

W03: Student zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej, rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej - K_W08

U01: Student posiada umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz planowanie, konstruowanie i prowadzenie własnych badań naukowych, formułuje wnioski, opracowuje i prezentuje wyniki badań, wskazuje dalszy kierunek badań - K_U01, K_U03, K_U06, K_U14

U02: Student stosuje się do formalno-technicznych i językowych wymagań odnośnie tekstów o charakterze naukowym - K_U18

K01: Student posiada świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, przestrzega zasad etycznych w podejmowanych próbach badawczych - K_K06

K02: Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia warsztatu badawczego, dokonuje samooceny własnych kompetencji badawczych - K_K01

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kanios
Prowadzący grup: Anna Kanios, Ewa Sarzyńska-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.