Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Andragogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.2SII.11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Andragogika
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład - 15

Ćwiczenia - 15

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego - 30

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego - 1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie konspektu zajęć - 8

Studiowanie literatury - 7

Przygotowanie się studenta do zaliczenia - 15

Łączna liczba godzin niekontaktowych -30

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe - 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu - 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2, W3, W4, U1 - kolokwium pisemne

U1 - kolokwium pisemne, arkusz aktywności na zajęciach

U2, K1 - prezentacja multimedialna, arkusz aktywności na zajęciach albo konspekt zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadniczymi dla pedagogiki dorosłych zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi. Zakres merytoryczny obejmuje: pojęcie i przedmiot zainteresowań pedagogiki dorosłych, jej działy, nauki wspomagające, język i metodologia badań. Poza fizjonomią naukową pedagogiki dorosłych (andragogiki), na treści kształcenia składają się: potrzeby kształcenia dorosłych i ich różne źródła, cechy specyficzne współczesnej edukacji dorosłych – wielość podmiotów organizujących, ustawiczność, otwartość, jej rodzaje i nurty (dyplomowy i bezinteresowny, formalny, nieformalny i pozaformalny), funkcje społeczne i system edukacji dorosłych (formy i instytucje), edukacja dorosłych jako instrument polityki wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i procesów globalizacji, historia rozwoju oświaty dorosłych w Polsce i wybranych krajach oraz jej współczesne oblicze i przemiany, możliwości edukacyjne ludzi dorosłych

jako wypadkowa ich procesów poznawczych, emocjonalnych i wolicjonalnych oraz złożonej sytuacji życiowej (rodzinnej, zawodowej, cywilizacyjnej), specyfika kolejnych okresów dorosłości i jej istota (w tym okres późnej dorosłości – starość), elementy procesu kształcenia dorosłych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Pozycje zwarte i ciągłe

1. Aleksander, T. (2013). Andragogika. Podręcznik akademicki. Radom-Kraków: ITE.

2. Gromadzka, M. (2018). Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce. Warszawa: Wyd. FRSE.

3. Grześkowiak, A. (2013). Statystyczna analiza aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Polsce. „Ekonometria. Econometrics”, nr 2 (40), s. 22–35.

4. Knowles, M.S., Holton, E.H., Swanson, R.A. (2009). Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Jankowski, D., Przyszczypkowski, K., Skrzypczak, J. (1996). Podstawy edukacji dorosłych: zarys problematyki. Poznań: UAM.

6. Malewski, M. (1990). Andragogika w perspektywie metodologicznej. Wrocław: UWr.

7. Marczuk, M. (red.). (1994). Problemy i dylematy andragogiki. Lublin-Radom: UMCS-TWWP.

8. Nowak J., Cieślak, A. (1982). Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie. Warszawa: Wiedza Powszechna.

9. Przybylska, E. (red.) (2000). Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy, Warszawa: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.

10. Solarczyk-Ambrozik, E. (red.), (2013). Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej. Poznań: Wyd. UAM.

11. Szewczuk, W. (1962). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wiedza Powszechna.

12. Turek, K., Worek, B. (2015), Kształcenie po szkole. Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe. Warszawa: PARP.

13. Turek, K., Worek, B. (2015), Uczenie się przez całe życie – „akcelerator” rozwoju [w:] J. Górniak (red.), Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015. Warszawa: PARP, s. 80–97.

14. Turos, L. (1999). Andragogika ogólna. Warszawa: ŻAK Wydawnictwo Akademickie.

15. Wroczyński, R., Pilch, T. (red.). (1974). Metodologia pedagogiki społecznej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

16. Wujek, T. (red.). (1996). Wprowadzenie do andragogiki. Radom: ITE.

Literatura uzupełniająca:

1. Landy-Tołwińska, J. (1961). Analfabetyzm w Polsce i na świecie. Warszawa: Wiedza Powszechna.

2. Turos, L. (1974). Oświata dorosłych w krajach skandynawskich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

3. Urbańczyk, F. (1973). Dydaktyka dorosłych. Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

4. Wroczyński, R. (1965). Praca oświatowa. Rozwój, systemy, problematyka. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Efekty uczenia się:

Student:

W1. Zna terminologię stosowaną w teorii, praktyce i badaniach andragogicznych. K_W01.

W2. Zna i wyjaśnia zakres treściowy poszczególnych działów andragogiki. K_W01, K_W02.

W3. Posiada rozległe wiadomości z zakresu rozwoju polskiej oświaty dorosłych, zna kierunki jej przemian i społeczne, gospodarcze i polityczne ich uwarunkowania oraz najistotniejsze fakty, nazwiska i inicjatywy edukacyjne. K_W01, K_W02.

W4. Posiada rozległą wiedzę faktograficzną na temat tworzenia i rozwoju oświaty dorosłych w wybranych krajach. K_W01, K_W02.

U1. Potrafi wyjaśnić - w oparciu o posiadaną wiedzę - różnice w osobistych planach i aktywności edukacyjnej ludzi dorosłych.K_U01, K_U02.

U2. Umie zaprojektować elementy procesu dydaktyczno-wychowawczego z uczniami dorosłymi (cele, treści, zasady, formy, metody, środki i warunki przebiegu takiego procesu), uwzględniając prawidłowości rządzące procesami poznawczymi, emocjonalnymi i wolicjonalnymi człowieka dorosłego oraz mechanizmy motywacyjne w podejmowania aktywności edukacyjnej przez dorosłych. K_U05, K_U07.

K1. Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga. K_K01.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Sanecki
Prowadzący grup: Grzegorz Sanecki, Joanna Wierzejska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.