Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Migracje wobec europejskiego rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.2SII.12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Migracje wobec europejskiego rynku pracy
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład - 15

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego - 15

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego - 0,5


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do zaliczenia - 8

Studiowanie literatury - 7

Łączna liczba godzin niekontaktowych - 15

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe - 0,5

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu - 1

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2, U1, K1 - kolokwium pisemne

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie ukazać współczesne oblicza migracji w Europie na tle ich rysu historycznego. Studenci zapoznają się również z podstawami teoretycznymi badań nad zjawiskami migracyjnymi, a także z wpływami migracji na funkcjonowanie rynków wybranych krajów europejskich oraz mechanizmami i instytucjami stworzonymi do obsługi imigrantów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Pozycje zwarte i ciągłe

1. Drela, K. Emigracje w XXI wieku - migracje pracowników. [w:] Skrzypek, E., Sokół, A. (red.). (2009). Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.

2. Głowiak, K. (2013). Zjawisko migracji - rys historyczny, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, nr 27.

3. Grzymała-Kazłowska, A., Łodziński, S. (red.). (2008). Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

4. Iglicka, K. (red.). (2010). Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje. Biuletyn RPO nr 69, Warszawa: Biuro RPO.

5. Jaźwińska, E., Łukowski, W., Okólski, M. (1997). Przyczyny i konsekwencje emigracji z Polski. Prace Migracyjne, nr 7.

6. Kaczmarczyk, P. (red.). (2008). Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami.

7. Okólski, M. (2005). Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

8. Pomianek, T. (red.). (2010). Rynek pracy w Polsce i innych krajach UE. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

9. Przewodnik po europejskich rynkach pracy (2012). Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. Koszalin: Agencja Wydawniczo-Reklamowa“SAGITTARIUS”.

10. Sakson, A. (2008). Migracje - fenomen XX i XXI wieku, Przegląd Zachodni, nr 2.

11. Zięba, M. St. (red.). (2008). Migracje - wyzwanie XXI wieku, Lublin: KUL, LSB.

Efekty uczenia się:

W1. Student posiada pogłębioną wiedzę o procesach integracji oraz funkcjonowaniu społeczeństw w warunkach migracji. K_W02, K_W03.

W2. Student zna terminologię używaną w obszarze pracy socjalnej w kontekście pomocy obywatelom polskim i cudzoziemcom. K_W01.

U1. Student dostrzega i ocenia społeczne i kulturowe oczekiwania dotyczące roli instytucji społecznych w sytuacji migracji wykorzystując wiedzę teoretyczną. K_U01

K1. Student ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz poszerzania i doskonalenia umiejętności. K_K01.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Sanecki
Prowadzący grup: Grzegorz Sanecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.