Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne aspekty funkcjonowania III sektora w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.2SII.13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0923) Praca socjalna i doradztwo
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty funkcjonowania III sektora w Polsce
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 30

Godziny niekontaktowe: praca własna studentów (przygotowanie do zajęć, zaliczenia, studiowanie literatury): 30

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Praca pisemna:


W trakcie semestru odbędą się dwa pisemne sprawdziany wiedzy w postaci kolokwiów. Pozytywna ocena z kolokwium to min 3,0.


Ocena końcowa:


Średnia arytmetyczna z dwóch kolokwiów.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. Podstawy prawne trzeciego sektora

a) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

b) Definicja ustawowa i podział trzeciego sektora

2. Powołanie i rejestracja organizacji pozarządowych

a) Stowarzyszenia rejestrowe

b) Stowarzyszenia zwykłe

c) Fundacje

3) Statutu organizacji pozarządowej

4) Procedury rejestracyjne

5) Status organizacji pożytku publicznego

6) Likwidacja organizacji pozarządowej

7) Zarządzanie organizacją pozarządową

8) Finansowanie organizacji III sektora

Literatura:

1) Ustawa z 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach

2) Ustawa z 6 kwietnia 1984 o fundacjach

3) Ustawa z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

4) Barański Robert, Fundacje i stowarzyszenia zasady funkcjonowania, 2019

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Student wie o aktualnych przepisach prawnych dotyczących zakładania organizacji III sektora oraz formach gromadzenia przez te instytucje środków od sponsorów i z innych źródeł

- Student ma wiedzę o procesach zmian struktur administracji i instytucji społecznych związanych z administracją oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

- Student ma podstawową wiedzę o relacjach między organami administracji publicznej oraz relacjach między nimi a jednostką i instytucjami społecznymi w skali krajowej i międzynarodowej

UMIEJĘTNOŚCI

- Student potrafi uzasadnić istotność III sektora na tle dwóch pozostałych oraz w kontekście propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego

- Student potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją rozumiejąc jej rolę w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa

- Student potrafi wskazać główne dziedziny działalności organizacji pozarządowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student ma świadomość patologii związanych z funkcjonowaniem niektórych organizacji pozarządowych

- Student potrafi określić aktualną kondycję polskiego sektora pozarządowego

- Student dyskutuje na temat problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kwiatkowski
Prowadzący grup: Łukasz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.