Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot fakultatywny:Pomoc dzieciom i rodzinom w sytuacjach problemowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.2SII.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny:Pomoc dzieciom i rodzinom w sytuacjach problemowych
Jednostka: Zakład Teorii Wychowania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Ćwiczenia: 45

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 45

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie prezentacji 15


Łączna liczba godzin nie kontaktowych 45

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1,5


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1 - zaliczenie

W2 - zaliczenie

U1 - prezentacja

K1 - prezentacja

Pełny opis:

Moduł obejmuje wiedzę z zakresu analizy sytuacji dzieci i rodzin z różnymi problemami jak: alkoholizm, ubóstwo, przemoc, migracje. Omawia się też zagadnienia związane z niepełnością rodzin, wychowaniem w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, jedno- i wielodzietnej. Zwraca się uwagę na zachowania dzieci nadpobudliwych, nieśmiałych, osamotnionych, zdolnych. Problematyka ta rozpatrywana jest w aspekcie możliwości udzielania wsparcia i pomocy dzieciom i rodzinie.

Literatura:

1. Dobro dziecka w rodzinie, red. L. Adamowska, J. Uszyńska-Jarmoc, Białystok 2005.

2. Izdebska J., Dziecko osamotnione w rodzinie, Białystok 2004.

3. Pomoc społeczna wobec rodzin, red. D. Trawkowska, Toruń 2011.

4. Kowalska-Kantyka M., Kantyka S., Możliwości wsparcia rodzin i osób dysfunkcyjnych przez ośrodki pomocy społecznej, Warszawa 2011.

5. Seweryńska A., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004.

6. Łuczyński A., Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Lublin 2008.

7. Roter A., Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego, Katowice 2005.

8. Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie, Warszawa 2008.

9. Warzywoda-Kruszyńska W. (red.), Bieda dzieci. Zaniedbanie. Wykluczenie społeczne, Łódź 2012.

10. Cęcelek G., Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej, Warszawa 2011.

11. Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Warszawa 2010.

12. Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 2001.

13. Wąsiński A., Dziecko, rodzice, adopcja. Kraków 2005.

14. Zabłocka M., Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci, Warszawa 2008.

15. Limont W. (red.), Teoria i praktyka uczniów zdolnych, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Student omawia główne problemy poruszane na zajęciach fakultatywnych oraz wskazuje powiązania omawianych treści z problematyką nauk humanistycznych i społecznych.

W2. Student przedstawia główne kierunki i najważniejsze stanowiska z zakresu problematyki omawianej na zajęciach, posługując się fachową terminologią.

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Student samodzielnie analizuje i interpretuje materiał teoretyczny związany z omawianymi w ramach przedmiotu zagadnieniami oraz odnosi go do aspektów praktycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Podejmuje działania służące poszerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu omawianej problematyki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.