Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.2SII.3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15

Ćwiczenia 15

Egzamin 2

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 34

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do ćwiczeń 15

Studiowanie literatury przedmiotu,

wykonanie i przedstawienie zespołowej prezentacji multimedialnej 25

Przygotowanie się do egzaminu 15

Łączna liczba godzin niekontaktowych 55

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 2


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Przygotowanie się do zajęć;

Przygotowanie prezentacji;

Przygotowanie się do kolokwium;

pisemne kolokwium W1,W2, W3, U1, U2

egzamin pisemny W1,W2, W3, K2

prezentacja multimedialna U1, K1;

Pełny opis:

Moduł obejmuje wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z psychologii społecznej specyficznych z punktu widzenia profesjonalnego pracownika socjalnego (terminologia, przedmiot badań, teorie) Poznane zostaną mechanizmy społecznego funkcjonowania ludzi oraz ich podatności na wpływ społeczny.

Przyswojona wiedza może być wykorzystana praktycznie – na co dzień i profesjonalnie

Literatura:

Argyle M. (2001). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa. PWN

Doliński D. (2002). Psychologia wpływu społecznego. Kraków. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.

Domachowski W. (2004). Przewodnik po psychologii społecznej. Warszawa. PWN.

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. (2002). Psychologia społeczna. Gdańsk. GWP

Wojciszke B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa. Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Wolińska J.M. (2000). Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny. Lublin Wyd. UMCS.

Wosińska W. (2004). Psychologia życia społecznego. Gdańsk. GWP.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Student opisuje i wyjaśnia wybrane zachowania społeczne człowieka; K_W01, K_W02

W2. Zna i rozumie terminologię dotyczącą psychologii społecznej i reguły oddziaływań społecznych; K_W02, K_U01, K_U02;

W3. Opisuje i wyjaśnia koncepcje oraz mechanizmy udzielania pomocy psychologicznej uwzględniając dylematy etyczne K_W03, K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Student identyfikuje i ocenia skutki oddziaływań społecznych na jednostkę; K_W01, K_U01;

U2. Analizuje i rekonstruuje źródła zachowań prospołecznych i aspołecznych oraz ich skutki aplikacyjne w życiu człowieka K_W02, K_U01, K_U02;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Student jest otwarty, dociekliwy i krytyczny w analizowaniu specyfiki zachowań społecznych K_K01;

K2. Dąży do zwiększenia efektywności własnych kompetencji społecznych potrzebnych w realizacji profesjonalnych zadań K_K02;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wolińska
Prowadzący grup: Jolanta Wolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.