Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.2SII.4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

BRAK

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

3 ECTS (cały cykl 6 ECTS, I i II rok WY 15, CA 15+30)


Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):


Wykład 15

Ćwiczenia 15+30


Łączna ilość godzin z udziałem nauczyciela akademickiego - 60

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego - 2,4Godziny niekontaktowe (praca własna studenta) - 90

Liczba punktów ECTS praca własna studenta- 3,6


Przygotowanie się do egzaminu, studiowanie zalecanej literatury, przygotowanie się do pracy pisemnej

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2, W3 - Kolokwium pisemne, egzamin pisemny

W3, U1, U2, K1 - praca pisemna

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest przez 2 semestry, w trakcie których osiągane są zakładane efekty kształcenia. Celem jest przybliżenie metod pracy pracownika socjalnego, specyfiki wykonywanego zawodu oraz możliwości jakie daje współczesna praca socjalna.

Literatura:

1.Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn, 2001.

2.Kanios A., Praca socjalna - zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Lublin: Wyd. UMCS, 2014.

3. Kanios A., (2016) Praca socjalna z rodziną problemowa- perspektywa metodyczna, Kraków.

4.Bąkiewicz M., Grewiński M., Praca socjalna w środowisku lokalnym, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2009

5.Kotlarska-Michalska A., (2011) Praca socjalna w rodzinie, z rodziną i dla rodziny w perspektywie ról zawodowych pracownika socjalnego i asystenta rodziny, [W:] A. Żukiewicz (red.) Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Zna zaawansowaną terminologię z zakresu metodyki pracy socjalnej K_W01+++

2. Posiada zaawansowaną wiedzę na temat form pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnym położeniu z zastosowaniem metodycznych podejść do rozwiązywania sytuacji trudnych K_W03++

3. Zna i rozumie w pogłębiony sposób zasady funkcjonowania różnorodnych instytucji i organizacji, m.in. standardy, procedury i dobre praktyki w nich stosowane K_W07++

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Potrafi analizować, prognozować i modelować praktyczne skutki konkretnych zjawisk i procesów społecznych z wykorzystaniem wiedzy, metod i narzędzi z zakresu metodyki pracy socjalnej i zaproponować rozwiązanie różnorodnych problemów społecznych K_U02++

2. Potrafi w zaawansowany sposób stosować narzędzia pracy socjalnej, tworzyć projekty socjalnej przy wykorzystaniu środowiskowej pracy socjalnej K_U03++

KOMPETENCJE:

1. Jest gotów do odpowiedzialnego i profesjonalnego pełnienia ról zawodowych w zmieniającej się rzeczywistości społecznej z uwzględnieniem etosu zawodu i etyki zawodowej i działania na rzecz społeczności zawodowej i lokalnej K_K04++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kanios
Prowadzący grup: Anna Kanios, Anna Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.