Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tworzenie i zarządzanie projektem socjalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.2SII.5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tworzenie i zarządzanie projektem socjalnym
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

5 ECTS


Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład 15

Ćwiczenia 30


Łączna ilość godzin z udziałem nauczyciela akademickiego - 45

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego - 1,8


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta) - 80

Liczba punktów ECTS praca własna studenta- 3,2

Przygotowanie do zajęć, przygotowanie do realizowanego projektu, studiowanie zalecanej literatury, przygotowanie projektu, przygotowanie się do egzaminu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2, W3 - egzamin pisemny

U1, U2, K1 - Praca pisemna, kolokwium

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1.Cele horyzontalne polityki społecznej UE

2.Dokumenty strategiczne UE o zasięgu europejskim i o zasięgu krajowym.

3.Priorytety i obszary wsparcia w ramach POKL w okresie programowania 2007-2013

4.Programy UE w okresie programowania 2014-2020.

5.Osie priorytetowe programu POWER

6. Monitoring i ewaluacja projektu: definicja ewaluacji, rodzaje ewaluacji, funkcje ewaluacji, model ewaluacji

Konwersatorium obejmuje następujące zagadnienia:

1.Rodzaje wniosków projektowych obowiązujących w poszczególnych obszarach wsparcia

2.Praktyczna nauka przygotowywania wniosku o dofinansowanie działań z funduszy UE ukierunkowanego na rozwiązanie problemu społecznego z obszaru pracy socjalnej:

a. Opracowanie koncepcji projektu socjalnego

b. Opracowanie uzasadnienia dla jego realizacji, celów i działań szczegółowych, jak również rezultatów projektu.

c. Nauka sporządzania harmonogramu działań

3.Nauka obsługi wniosku w generatorze wniosków aplikacyjnych POKL.

Literatura:

1. Kotlarska-Michalska A., (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań: Wyd. UAM

2.Kanios A., Praca socjalna - zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Lublin: Wyd. UMCS, 2014.

3. Szymanowska J., (2011) Ewaluacja w pracy socjalnej – badanie, kształcenia, praktyka, Kraków: Wyd. Impuls

4. Ornacka K., (2003) Ewaluacja między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków: Wyd. UJ.

5. Chludziński M., Przybylski W., Jak skutecznie napisać projekt socjalny. Poradnik dla potencjalnych projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2004.

6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Nowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2007

7. Staręga-Piasek J., Hryniewicka A., (red.) O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, Warszawa: Wyd. IRSS.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Zna zaawansowaną terminologię z zakresu projektowania socjalnego oraz zarządzania projektami finansowanymi z UE K_W01+++

2. Posiada zaawansowaną wiedzę na temat zasad i metod zarządzania projektami unijnymi K_W03++

3. Zna i rozumie w pogłębiony sposób zasady tworzenia i realizowania projektów UE K_W07++

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Potrafi analizować, prognozować i modelować praktyczne skutki konkretnych zjawisk i procesów społecznych z wykorzystaniem umiejętności tworzenia projektów socjalnych K_U02+++

2. Potrafi w zaawansowany sposób stosować narzędzia pracy socjalnej, tworzyć projekty socjalnej przy wykorzystaniu środowiskowej pracy socjalnej K_U03++

KOMPETENCJE:

1. Jest gotów do odpowiedzialnego i profesjonalnego pełnienia ról zawodowych w zmieniającej się rzeczywistości społecznej z uwzględnieniem etosu zawodu i etyki zawodowej i działania na rzecz społeczności zawodowej i lokalnej K_K04+

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kanios
Prowadzący grup: Anna Kanios, Łukasz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.