Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka ciągła zawodowa w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej pod opieką pracownika socjalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.2SII.6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka ciągła zawodowa w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej pod opieką pracownika socjalnego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Wymiar godzinowy praktyki - 120 godz. - 8 pkt ECTS


Punkty ECTS za wymiar godzinowy praktyki - 4 pkt ECTS;

Poszukiwanie instytucji przyjmującej na praktykę - 10 godz. - 0,33 pkt ECTS;

Przygotowanie planu praktyki w porozumieniu z instytucją przyjmującą - 3 godz. - 0,1 pkt ECTS;

Przygotowanie bieżące do kolejnych dni praktyki - 10 godz. - 0,33 pkt ECTS;

Omawianie przebiegu praktyki z patronem w placówce - 20 godz. - 0,67 pkt ECTS;

Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie formy pracy w instytucji przyjmującej - 20 godz. - 0,67 pkt ECTS;

Prowadzenie dokumentacji praktyki - 20 godz. - 0,67 pkt ECTS;

Przygotowanie i sprawozdanie z realizacji praktyki - 6 godz. - 0,2 pkt ECTS;

Samodzielne czynności poświęcone poznawaniu placówki - 10 godz. - 0,33 pkt ECTS;

Inne czynności organizacyjne (przejazdy do klientów, powielanie dokumentów, prace porządkowe, rozmowy i konsultacje z innymi pracownikami itp.) - ok. 20 godz. - 0,67 pkt ECTS.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Pisemna dokumentacja z realizacji praktyk (dziennik i ocena patrona praktyki) - U01, U02, U03, U04,

Rozmowa po odbytej praktyce - K01.

Pełny opis:

W ramach praktyki student powinien:

• poznać zakres działalności instytucji/placówki w środowisku lokalnym i dalszym (cele, kierunki i zadania placówki; treści, formy i metody pracy),

• poznać organizację pracy w instytucji/placówce, w tym jej statut, regulamin i inne przepisy prawne, program działania i plany pracy z klientami, kadrę etatową oraz inne osoby współpracujące z instytucją/placówką (specjaliści, wolontariusze), zasady współdziałania z innymi instytucjami i organizacjami, warunki lokalowe, wyposażenie, zasady finansowania działalności,

• zebrać informacje o osiągnięciach i trudnościach w pracy instytucji/placówki,

• uczestniczyć czynnie w działaniach instytucji/placówki oraz wykazać inicjatywę i samodzielną pracę na jej rzecz przez uczestniczenie we wszystkich formach zajęć merytorycznych (nieusprawiedliwione nieobecności wykluczają zaliczenie praktyki), pomoc w organizowaniu działań (zajęć) objętych planem instytucji/placówki.

Ponadto student za zgodą opiekuna ma przeprowadzić dwie formy zajęć (pracy) w danej placówce.

Literatura:

- ewentualnie polecone przez instytucje przyjmującą pozycje

Efekty uczenia się:

U01: Potrafi zaplanować plan praktyki tak, aby zrealizować program praktyk, z wyznaczonymi zadaniami - K_U11

U02: Potrafi wieloaspektowo i refleksyjnie poznawać rzeczywistość i codzienną pracę pracowników danej instytucji - K_U11, K_U12, K_U15, K_K05

U03: Potrafi dokonywać wnikliwej obserwacji zjawisk społecznych występujących w danej instytucji - K_U01

U04: Potrafi komunikować się z uczestnikami usług doradczych danej instytucji, dostosowując przekaz do ich potrzeb i możliwości oraz z pracownikami instytucji, w której realizuje praktykę, stosując język specjalistyczny - K_U03, K_K08

K01: Krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz podejmuje działania autoedukacyjne - K_K01.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.