Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka ciągła zawodowa w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS) pod opieką pracownika socjalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.2SII.7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka ciągła zawodowa w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS) pod opieką pracownika socjalnego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

8 punktów ECTS


120 godzin praktyki w instytucjach


4 ECTS- 120 godzin

Godziny kontaktowe - 120 godzin (4 ECTS),


Godziny niekontaktowe - 120 godzin (4 ECTS),Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

dziennik praktyk; zaświadczenie o odbytej praktyce

Pełny opis:

Celem praktyki jest zapoznanie ze specyfiką pracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS) pod opieką pracownika socjalnego ukierunkowanych na pracę z indywidalnym przypadkiem m.in.:DPS, ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki wsparcia dla matek samotnie wychowujących dzieci, osób bezdomnych, świetlice TPD i in.; zapoznanie z celami, zadaniami oraz formami i metodami pracy w ww. placówkach; poznanie środowiskowych uwarunkowań funkcjonowania danej placówki; zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności w praktyce

Literatura:

- W. Maciejko, Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2010

- Z. Szarota, Wielofunkcyjna działalność domów pomocy społecznej dla osób starszych, Kraków 1998

- Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność a praca socjalna, Katowice 2005

- J. Lishman, Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, Warszawa 1996

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W01 - Dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz celów organizacji i funkcjonowania tworzących go instytucji

W02 - Posiada wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach pomocy społecznej

W03 - Zna metody i narzędzia diagnozujące przyczyny trudnego położenia jednostek i grup społecznych oraz obowiązujące przy ich stosowaniu zasady etyki zawodowej pracownika socjalnego

UMIEJĘTNOŚCI

U04 – Zdobywa i pogłębia wiedzę i umiejętności profesjonalne wykorzystywane do opisu, analizy i oceny zjawisk społecznych oraz do konstruowania innowacyjnych działań pomocowych i ich ewaluacji

U05 - Stosuje przepisy prawa odnoszące się do działalności JOPS, w tym do organizacji konkretnych stanowisk pracy, przestrzega procedur postępowania administracyjnego w pomocy społecznej, w tym w ramach współpracy z innymi organizacjami, instytucjami i specjalistami

U06 - Krytycznie konfrontuje posiadaną wiedzę teoretyczną dotyczącą pracy socjalnej z jej praktyką w instytucjach JOPS

KOMPETENCE SPOŁECZNE

K07 – Współdziała i współpracuje w grupie, przyjmując w niej odpowiednie do istniejących priorytetów role, sprzyjające realizacji zadań pracy socjalnej

K08 - Wykazuje się wrażliwością i empatią w stosunku do beneficjentów pomocy społecznej, dostrzega potrzebę skutecznego rozwiązywania ich problemów zgodnie z zasadami etyki pracownika socjalnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.