Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka ciągła zawodowa w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS) lub w innych instytucjach pomocy,opieki i wsparcia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.2SII.8 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka ciągła zawodowa w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS) lub w innych instytucjach pomocy,opieki i wsparcia
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

60 godzin dydaktycznych

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

zaliczenie z oceną na podstawie pozytywnej oceny opiekuna praktyki w placówce oraz dzienniczka praktyki (z podpisem opiekuna, dyrektora/kierownika i pieczątką instytucji)

Pełny opis:

Praktyka ma na celu uzupełnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej podczas zajęć w realnych sytuacjach problemowych, z jakimi spotyka się pracownik socjalny.

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz celów organizacji i funkcjonowania tworzących go instytucji

- Posiada wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach pomocy społecznej

- Zna metody i narzędzia diagnozujące przyczyny trudnego położenia jednostek i grup społecznych oraz obowiązujące przy ich stosowaniu zasady etyki zawodowej pracownika socjalnego

Umiejętności:

- Zdobywa i pogłębia wiedzę i umiejętności profesjonalne wykorzystywane do opisu, analizy i oceny zjawisk społecznych oraz do konstruowania innowacyjnych działań pomocowych i ich ewaluacji

- Stosuje przepisy prawa odnoszące się do działalności JOPS, w tym do organizacji konkretnych stanowisk pracy, przestrzega procedur postępowania administracyjnego w pomocy społecznej, w tym w ramach współpracy z innymi organizacjami, instytucjami i specjalistami

- Krytycznie konfrontuje posiadaną wiedzę teoretyczną dotyczącą pracy socjalnej z jej praktyką w instytucjach JOPS

Kompetencje społeczne:

- Współdziała i współpracuje w grupie, przyjmując w niej odpowiednie do istniejących priorytetów role, sprzyjające realizacji zadań pracy socjalnej

- Wykazuje się wrażliwością i empatią w stosunku do beneficjentów pomocy społecznej, dostrzega potrzebę skutecznego rozwiązywania ich problemów zgodnie z zasadami etyki pracownika socjalnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.