Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski z elementami języka specjalistycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.2SIIJA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski z elementami języka specjalistycznego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.jezyki.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

zaliczenie I semestru

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe ( z udziałem nauczyciela akademickiego ): 30 godz. na sem. (30 godz. x 2 semestry=60 godz.)

Godziny niekontaktowe: ( praca własna studenta ): 30 godz na sem. (30 godz. x 2 semestry=60 godz.)

-przygotowanie do zajęć

-przygotowanie do testów

-studiowanie literatury

Liczba punktów ECTS dla 30 godzin kontaktowych - 1

Liczba punktów ECTS dla 30 godzin niekontaktowych - 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu - 4

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Śródsemestralne testy leksykalno-gramatyczne, testy

z czytania na zrozumienie, wypowiedzi ustne, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, sprawdzian zaliczeniowy, egzamin pisemny

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest poszerzenie wiedzy studenta i doskonalenie jego umiejętności językowych na poziomie średniozaawansowanym. W trakcie zajęć studenci doskonalą sprawności językowe ( czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, wypowiedzi ustne i pisemne ) oraz utrwalają i poszerzają wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa. Kurs obejmuje również elementy języka specjalistycznego. 60 godzinny moduł językowy pozwala na podniesienie umiejętności językowych studenta do poziomu B2+, zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 Wykazuje znajomość języka obcego na poziomie B2+ z uwzględnieniem terminologii specjalistycznej używanej w obszarze pracy socjalnej (H2P_W01, H2P_W02, H2P_W03, S2P_W02)

Umiejętności

K_U14 Potrafi swobodnie porozumiewać się w języku obcym, merytorycznie argumentować oraz formułować wnioski (H2P_U10, S2P_U03)

K_U15 Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w języku obcym na tematy związane z pracą socjalną (H2P_U11, S2P_U06)

K_U18 Potrafi przygotować wystąpienie oraz prezentację na wybrany temat dotyczący pracy socjalnej w języku obcym wykorzystując różne źródła i techniki (H2P_U14, S2P_U09, S2P_U10, S2P_U11)

K_U19 Wykazuje umiejętności językowe w dziedzinie pracy socjalnej na poziomie B2+ zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (S2P_U11)

Kompetencje społeczne

S2P_U11 Jest świadomy własnych kompetencji językowych, umie je weryfikować i rozumie potrzebę dokształcania się i rozwoju, wyznacza kierunki samorozwoju (H2P_K01, H2P_K04, S2P_K02)

K_K02 Potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie przyjmując w niej różne role (H2P_K02, S2P_K02)

Dla cyklu kształcenia 2019 - 2021 efekty uczenia uległy zmianie.

WIEDZA

01 Absolwent w pogłębionym stopniu zna i rozumie zasady formułowania wypowiedzi w języku obcym na tematy ogólne i dotyczące znaczenia nauk społecznych, w szczególności związanych z pracą socjalną K_W01 +++

K_W02 +++ K_W07 ++

02 Absolwent w pogłębionym stopniu zna i rozumie zasady formułowania wypowiedzi w języku obcym dotyczące wiedzy o człowieku, jego rozwoju w społeczeństwie oraz dylematów współczesnej cywilizacji, szczególnie w odniesieniu do typów i form pracy socjalnej K_W03 +++ K_W08 +++

UMIEJĘTNOŚCI

03 Absolwent potrafi wykorzystać uzyskane informacje do relacjonowania, dyskusji i krytycznej opinii w języku obcym na tematy ogólne i dotyczące dziedzin związanych z pracą socjalną oraz porozumiewać się ze specjalistami i ekspertami w obszarze działalności społecznej K_U01 +++

K_U05 ++ K_U06 +++

04 Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacje dotyczące pracy socjalnej z wykorzystaniem różnych źródeł w języku obcym,

w tym w oparciu o nowoczesne technologie (ICT) K_U04 +++

K_U06 +++

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

05 Jest przygotowany do świadomego wyboru kierunku i sposobu doskonalenia własnych umiejętności językowych i właściwego oceniania swoich kompetencji. K_K01 +++

06 Jest gotów do wykorzystywania znajomości języka obcego

w rozwoju zawodowym. K_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.