Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tworzenie i zarządzanie projektem socjalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.52 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tworzenie i zarządzanie projektem socjalnym
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład- 15

Konwersatorium - 30

Konsultacje- 30


Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego - 75


Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego - 3


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 5

Samodzielne przygotowanie projektu 20

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do egzaminu 20


Łączna liczba godzin nie kontaktowych - 50


Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe - 2


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu - 5



Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin - W1

Projekt - U1; U2; K3

Pełny opis:

Moduł obejmuje wiedzę z zakresu projektowania socjalnego i zarządzania, zgodnego z zasadami obowiązującymi w UE, a także nabycie umiejętności pisania projektu socjalnego.

1.Cele horyzontalne polityki społecznej UE: walka z wykluczeniem społecznym i marginalizacją grup społecznych i środowisk.

2.Dokumenty strategiczne UE o zasięgu europejskim i o zasięgu krajowym.

3.Programy i projekty w polityce spójności UE: zasady ogólne polityki spójności UE, zasady organizacji pomocy, zasady programowania wieloletniego

4.Priorytety i obszary wsparcia w ramach POKL w okresie programowania 2007-2013 oraz 2014-2020.

5.Programy w okresie 2014-2020:Infrastruktura i środowisko

Inteligentny rozwój, Wiedza, Edukacja Rozwój,Polska cyfrowa, Polska Wschodnia, Europejska Współpraca terytorialna, Programy regionalne

6.Podstawy teoretyczne dotyczące projektu: cechy projektu, planowanie projektu, cele i rodzaje projektów, cykl życia projektu

7. Etapy przygotowywania projektu

8. Monitoring i ewaluacja projektu.

Literatura:

1. Kotlarska-Michalska A., (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań: Wyd. UAM

2. Szymanowska J., (2011) Ewaluacja w pracy socjalnej – badanie, kształcenia, praktyka, Kraków: Wyd. Impuls

3. Ornacka K., (2003) Ewaluacja między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków: Wyd. UJ.

4. Chludziński M., Przybylski W., Jak skutecznie napisać projekt socjalny. Poradnik dla potencjalnych projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2004.

5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Nowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2007

6. Staręga-Piasek J., Hryniewicka A., (red.) O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, Warszawa: Wyd. IRSS.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Posiada pogłębioną wiedze z zakresu polityki społecznej UE oraz na temat priorytetów i obszarów wsparcia w okresie programowania 2007-2013 oraz 2014-2020 -K_W10

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Samodzielnie planuje i realizuje oryginalne i innowacyjne projekty działań socjalnych K_U04; K_U08;

U2. Potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację profesjonalnego projektu socjalnego oraz kierować realizacją projektu - K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów socjalnych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne- K_K05

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.