Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski z elementami języka specjalistycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.ES3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski z elementami języka specjalistycznego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://cnc.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie lektoratu na studiach pierwszego stopnia

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe ( praca z udziałem nauczyciela akademickiego ) - 30

Godziny niekontaktowe ( praca własna ) - 30

- przygotowanie do zajęć

- przygotowanie do testów śródsemestralnych

- studiowanie literatury

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Testy cząstkowe sprawdzające,

Praca na zajęciach (indywidualna i zespołowa),

Dyskusja,

Prezentacja,

Zaliczenie tekstów fachowych

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest poszerzenie wiedzy studenta i doskonalenie jego umiejętności językowych na poziomie średniozaawansowanym. W trakcie zajęć studenci doskonalą sprawności językowe ( czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, wypowiedzi ustne i pisemne ) oraz utrwalają i poszerzają wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa. Kurs obejmuje również elementy języka specjalistycznego. 60 godzinny moduł językowy pozwala na podniesienie umiejętności językowych studenta do poziomu B2+, zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Literatura:

1. C. Oxenden, C. Latham-Koenig, New English File Upper- Intermediate Student's Book

2. K. Brown, S. Hood, Academic Encounters, Life in Society

3. B. Seal, Academic Encounters, Human Behavior

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 Wykazuje znajomość języka obcego na poziomie B2+ z uwzględnieniem terminologii specjalistycznej używanej w obszarze pracy socjalnej (H2P_W01, H2P_W02, H2P_W03, S2P_W02)

Umiejętności

K_U14 Potrafi swobodnie porozumiewać się w języku obcym, merytorycznie argumentować oraz formułować wnioski (H2P_U10, S2P_U03)

K_U15 Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w języku obcym na tematy związane z pracą socjalną (H2P_U11, S2P_U06)

K_U18 Potrafi przygotować wystąpienie oraz prezentację na wybrany temat dotyczący pracy socjalnej w języku obcym wykorzystując różne źródła i techniki (H2P_U14, S2P_U09, S2P_U10, S2P_U11)

K_U19 Wykazuje umiejętności językowe w dziedzinie pracy socjalnej na poziomie B2+ zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (S2P_U11)

Kompetencje społeczne

S2P_U11 Jest świadomy własnych kompetencji językowych, umie je weryfikować i rozumie potrzebę dokształcania się i rozwoju, wyznacza kierunki samorozwoju (H2P_K01, H2P_K04, S2P_K02)

K_K02 Potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie przyjmując w niej różne role (H2P_K02, S2P_K02)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.