Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.ES7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończone studia I stopnia

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

seminarium 30

konsultacje 30

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 60

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 30

Przeprowadzenie i przygotowanie badań 30

Analiza i interpretacja wyników badań 30

Łączna liczba godzin pracy własnej 90

Liczba punktów ETCS za pracę własną 3
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

01/ Ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań naukowych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach, narzędziach badań, zna podstawowe podejścia stosowane w badaniach społecznych.K_W01+++, 2P_W02

H2P_W03, S2P_W02, kolokwium ustne

02/ Korzystając z różnych źródeł wiedzy rozpoznaje, opisuje i dokonuje analizy sytuacji, procesów i zjawisk społecznych w kontekście planowanych badań./ K_W12++, K_W10++, S2P_W08

S2P_W06, kolokwium ustne

03/ Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej, rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, K_W08++, S2P_W10

04/ Posiada umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz planowanie, konstruowanie i prowadzenie własnych badań naukowych, formułuje wnioski, opracowuje i prezentuje wyniki badań, wskazuje dalszy kierunek badań. K_U01+++, K_U03++, K_U06++, K_U14++, S2P_U01, S2P_U02, S2P_U08, S2P_U07, H2P_U02, H2P_U05,S2P_U01, S2P_U02,S2P_U04, H2P_U10,S2P_U03 / kolokwium ustne

05/ Stosuje się do formalno-technicznych i językowych wymagań odnośnie tekstów o charakterze naukowym. K_U18+, H2P_U14;S2P_U09, S2P_U10, S2P_U11, kolokwium ustne

06/ Posiada świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, przestrzega zasad etycznych w podejmowanych próbach badawczych. K_K06+++, S2P_K04, kolokwium ustne

07/Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia warsztatu badawczego, dokonuje samooceny własnych kompetencji badawczych, K_K01++, S2P_K01, kolokwium ustne
Pełny opis:

Celem seminarium jest wszechstronne przygotowanie studenta do samodzielnego przygotowania pracy magisterskiej. Zakres omawianych treści obejmuje: podstawowe pojęcia metodologiczne, operacjonalizację i konceptualizację zmiennych; metodologiczne i statystyczne podstawy analiz , planowanie i organizację badań własnych, zebranie danych/informacji, interpretację i analizę statystyczną oraz opis wyników, korzystanie ze źródeł bibliograficznych.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa, 2007

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, 2006

Maszke A.W., Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów, 2008

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa, 1970

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa, 1998

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe ijakościowe, Warszawa, 2001

Efekty uczenia się:

01/ Ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań naukowych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach, narzędziach badań, zna podstawowe podejścia stosowane w badaniach społecznych.K_W01+++, 2P_W02

H2P_W03, S2P_W02,

02/ Korzystając z różnych źródeł wiedzy rozpoznaje, opisuje i dokonuje analizy sytuacji, procesów i zjawisk społecznych w kontekście planowanych badań./ K_W12++, K_W10++, S2P_W08

S2P_W06, kolokwium ustne

03/ Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej, rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, K_W08++, S2P_W10

04/ Posiada umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz planowanie, konstruowanie i prowadzenie własnych badań naukowych, formułuje wnioski, opracowuje i prezentuje wyniki badań, wskazuje dalszy kierunek badań. K_U01+++, K_U03++, K_U06++, K_U14++, S2P_U01, S2P_U02, S2P_U08, S2P_U07, H2P_U02, H2P_U05,S2P_U01, S2P_U02,S2P_U04, H2P_U10,S2P_U03 /

05/ Stosuje się do formalno-technicznych i językowych wymagań odnośnie tekstów o charakterze naukowym. K_U18+, H2P_U14;S2P_U09, S2P_U10, S2P_U11,

06/ Posiada świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, przestrzega zasad etycznych w podejmowanych próbach badawczych. K_K06+++, S2P_K04,

07/Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia warsztatu badawczego, dokonuje samooceny własnych kompetencji badawczych, K_K01++, S2P_K01,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.