Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań humanistycznych lub artystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD.H-MBH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań humanistycznych lub artystycznych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

2,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

15,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

15,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

30,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów

30,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

aktywność: K_W01, K_W08, K_W10, K_U17, K_K01

dyskusja: K_W01, K_W08, K_W10,K_U17, K_K01

test:K_W01, K_W08, K_W10, K_U17

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć i metod współczesnej metodologii nauk humanistycznych i społecznych ułatwiających samodzielne studiowanie literatury naukowej; zapoznanie studentów z teoretycznymi, metodologicznymi oraz kulturowymi fundamentami badań; wskazanie kulturowych i poznawczych ograniczeń nauki; wyposażenie studentów w podstawowe kategorie i narzędzia analizy metodologicznej; zdobycie praktycznej umiejętności interpretacji tekstu; uświadomienie studentom funkcjonowania w obrębie nauki wielu ideałów poznania i związanych z nimi modeli badawczych [paradygmatów].

Literatura:

Spis zalecanych lektur: (wybór): Adam Grobler, Metodologia nauk, Krakow 2006; Paul K. Feyerabend, Przeciw metodzie, Wrocław 1996; Thomas S. Kuhn, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, Warszawa 1985; Thomas S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 1968; Jan Pomorski, Historyk i metodologia, Lublin 1991; Andrzej Zybertowocz, Przemoc i poznanie, Toruń 1995; J. Kmita, Kultura i poznanie, Warszawa 1985; J. Topolski, Teoria wiedzy historycznej, Poznań 1983; J. Brzeziński, O pożytkach płynących z nauki metodologii, w: Świat historii, pod red. W. Wrzoska, Poznań 1998, s. 113-124; J. Such, M. Szcześniak, Filozofia nauki, Poznań 1999, J. Losee, Wprowadzenie do filozofii nauki, Warszawa 2001; J. Pomorski, "Paradygmatyczna struktura historiografii współczesnej", [w:] Przegląd Humanistyczny, nr 10, 1987: 77-102; P. K. Feyerabend, "Krytyka naukowego rozumu", [w:] Racjonalność i styl myślenia, wybór E. Mokrzycki, Warszawa 1992: 162-217; Jakub Karpiński, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Warszawa 2006; Tadeusz Pawłowski, Pojęcia i metody współczesnej humanistyki, Wrocław 1977; Tadeusz Pawłowski, Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 1978. P. Leavy, Metoda spotyka sztukę, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA

01 ma pogłębioną wiedzę o specyfice metodologicznej nauk K_W01

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych szkołach badawczych K_W08

03 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nauk K_W10

04 ma szczegółową wiedzę o współczesnych szkołach badawczych oraz o powiązaniach z naukami historycznymi ponieważ zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania źródeł historycznych K_W09

UMIEJĘTNOŚCI

07 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań oraz prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach K_U17

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

08 ma świadomość dynamicznego rozwoju narzędzi zarządzania informacją i w związku z tym rozumie potrzebę poszerzania wiedzy i umiejętności K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska, Robert Kuśmirowski, Przemysław Łozowski, Grzegorz Mazurek, Sławomir Toman, Marek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Białkowski, Przemysław Łozowski, Grzegorz Mazurek, Sławomir Toman, Marek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Białkowski, Robert Kuśmirowski, Andrzej Niewiadomski, Anna Pajdzińska, Dorota Piekarczyk, Sławomir Toman, Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Głaz, Robert Kuśmirowski, Anna Pajdzińska, Sławomir Toman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)