Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD.H-SDF-20/21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie Filozofia
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Tytuł magistra

Wiedza filozoficzna w zakresie realizowanego indywidualnego projektu badawczego

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Zajęcia seminaryjne - 30h

Konsultacje - 5h

Łączna liczba godzin kontaktowych: 35

Zajęcia niekontaktowe:

Studiowanie literatury - 55h

Przygotowanie się do zajęć, sporządzanie referatów - 30h

Łączna liczba godzin niekontaktowych: 85

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1-W5 - ocena stanu przygotowania rozprawy doktorskiej, ocena referatów, udziału w dyskusji

U1-U9 - ocena stanu przygotowania rozprawy doktorskiej, ocena referatów, ocena udziału w dyskusji

K1-K6 - ocena stanu przygotowania rozprawy doktorskiej, ocena aktywności seminaryjnej, ocena udziału w dyskusji


Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne, których celem jest przygotowanie studenta do realizacji indywidualnego planu badawczego, napisania rozprawy doktorskiej i jej obrony.

Literatura:

Literatura dostosowana do zainteresowań uczestników seminarium, przydatna w realizacji indywidualnego projektu badawczego (przygotowania rozprawy doktorskiej)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01 światowy dorobek w dziedzinie filozofii w zakresie własnego projektu badawczego oraz kierunki jej rozwoju w sposób umożliwiający twórcze i nowatorskie ich rozwinięcie oraz weryfikację w ramach podjętego projektu badawczego P8U_W P8S_WG

K_W02 w stopniu zaawansowanym metodologię badań właściwą dla filozofii w stopniu pozwalającym na dobór teorii i narzędzi badawczych, właściwe ich zastosowanie oraz ewentualną modyfikację w ramach własnego projektu badawczego P8U_W P8S_WG

K_W03 możliwości związane z poszerzeniem własnej perspektywy badawczej poprzez powiązanie swojego projektu badawczego z głównymi tendencjami naukowymi oraz metodologicznymi funkcjonującymi w ramach filozofii oraz innych dyscyplin, do których sięga we własnym projekcie badawczym P8U_W P8S_WG

K_W04 zasady, sposoby oraz problemy, w tym prawno-etyczne, związane z wprowadzaniem w obieg naukowy, społeczny oraz komercyjny wyników badań naukowych, również w trybie wolnego dostępu poprzez kanały tradycyjne, jak też związane z nowymi technologiami P8U_W P8S_WG

P8S_WK

K_W05 w zaawansowanym stopniu szczególne znaczenie filozofii do badania i zrozumienia najistotniejszych zjawisk i wyzwań współczesnej cywilizacji oraz krytycznego rozwiązywania problemów współczesnego świata P8U_W P8S_WK

Umiejętności:

K_U01 rozpoznawać skomplikowane i zaawansowane problemy badawcze i formułować związane z nimi hipotezy, tezy i cele, w tym koncepcje interdyscyplinarne, pozwalające na nowatorskie rozwijanie myśli filozoficznej P8U_U P8S_UW

K_U02 korzystając z zaawansowanej wiedzy dobierać i rozwijać metody badań oraz narzędzia badawcze pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w obrębie prowadzonych badań P8U_U P8S_UW

K_U03 ocenić znaczenie swoich badań dla zaspokojenia potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wykorzystać ich rezultat dla rozwiązania konkretnych problemów w sferze pozanaukowej P8U_U P8S_UW

K_U04 poddać na poziomie zaawansowanym krytycznej analizie i ocenie szkoły i teorie badawcze oraz rezultaty badań naukowych aktywnie uczestnicząc w polskim i międzynarodowym dyskursie naukowym lub artystycznym P8U_U P8S_UW

P8S_UK

K_U05 rozpoznawać problemy istotne dla życia naukowego i społecznego, inicjując debatę na ich temat oraz aktywnie uczestnicząc w tych, które toczą się w przestrzeni publicznej P8U_U P8S_UK

K_U06 aktywnie popularyzować poprzez różne kanały komunikacyjne wyniki działalności naukowej, doceniając znaczenie tego procesu w kontekście swobodnego dostępu uczestników życia publicznego do informacji charakteryzujących się zróżnicowanym poziomem wiarygodności P8U_U P8S_UK

K_U07 posługiwać się językiem obcym nowożytnym na poziomie (przynajmniej B2) umożliwiającym udział w międzynarodowym życiu naukowym P8U_U P8S_UK

K_U08 biorąc pod uwagę najważniejsze kierunki rozwoju filozofii oraz stojące przed nią wyzwania, definiować i realizować cele i plany badawcze służące rozwojowi indywidualnemu, również poprzez umiejętne włączenia ich w szersze, zespołowe projekty naukowe o charakterze krajowym i międzynarodowym P8U_U P8S_UO

P8S_UU

K_U09 korzystając z klasycznych oraz nowoczesnych metod i narzędzi zorganizować i przeprowadzić zajęcia, które poza przekazaniem wiedzy, będą pomocne w rozpoznaniu własnych predyspozycji i umiejętności oraz definiowaniu indywidualnych celów i planów P8U_U P8S_UU

Kompetencje społeczne:

K_K01 krytycznego określenia miejsca własnych koncepcji badawczych w dorobku filozofii oraz wkładu w jej rozwój P8U_K P8S_KK

K_K02 zaakceptowania znaczenia i wykorzystania dorobku filozofii do rozstrzygania problemów teoretycznych i praktycznych pojawiających się w sferze naukowej i poza nią P8U_K P8S_KK

P8S_KO

K_K03 wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności dla pobudzania i rozwijania różnych form aktywności publicznej (w tym podkreślającej przedsiębiorczy sposób myślenia i działania), wyrastających ze świadomości istotnego znaczenia szeroko pojętej humanistyki dla rozwoju życia naukowego, społecznego, artystycznego, kulturalnego P8U_K P8S_KO

K_K04 samodzielnego określania celów oraz sposobów ich realizowania w ramach podejmowanych zadań badawczych i społecznych P8U_K P8S_KO

K_K05 zrozumienia odpowiedzialności związanej z przynależnością do wspólnoty naukowej i koniecznością kierowania się wyznaczonymi przez nią zasadami etycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem niezależności prowadzenia badań naukowych oraz dyskursu naukowego P8U_K P8S_KR

K_K06 zachowania zasad rzetelności naukowej i ochrony własności intelektualnej osób trzecich w podejmowanych badaniach naukowych P8U_K P8S_KR

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Krzysztof Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Krzysztof Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Krzysztof Kosior, Grzegorz Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Krzysztof Kosior, Grzegorz Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Krzysztof Kosior, Grzegorz Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Krzysztof Kosior, Grzegorz Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)