Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy współczesnej humanistyki/sztuki I rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD.H-WPWH-I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy współczesnej humanistyki/sztuki I rok
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Efekt kształcenia sprawdza się poprzez analizę przygotowanej przez doktoranta prezentacji na temat jego Indywidualnego Projektu Badawczego. Powinna ona zawierać co najmniej omówienie:

1/ stanu badań;

2/ podstaw metodologicznych;

3/ hipotez badawczych i sposobów ich weryfikacji / falsyfikacji;

4/ harmonogramu realizacji IPB;

5/ możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na realizację projektu badawczego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z najważniejszymi trendami /paradygmatami badawczymi we współczesnej humanistyce i teorii sztuki, tak aby w kolejnym kroku potrafili oni powiązać swoje Indywidualne Plany Badawcze z tym, nad czym pracuje się obecnie w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Punktem wyjścia jest współny namysł / poszukiwanie odpowiedzi na fundamentalne pytanie: co dziś znaczy być humanistą? Pytanie to wyznacza horyzont oczekiwań, ograniczony z jednej strony przez podejścia znane z klasycznej humanistyki, a z drugiej przez współczesną neuronaukę i kognitywistykę, gdzie fundamentalne pytania uzuskają czestokroć nową, zaskakującą humanistów interpretację.

Zamiana ról i poddawanie IPB pod wspólnotową dyskusję, w kontekście tego, co omawiane jest na wykładach, staje się tu standardem i dobrą praktyką, która otwiera umysły doktorantów na nowe metafory, poszerzając granice ich humanistycznej wyobraźni.

Literatura:

Frank Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Universitas, Kraków 2004

Chrus Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Wydawnictwo UJ, Kraków 2005

Rens Bod, Historia humanistyki. Zapomniane nauki. Wydawnictwo Alatheia, Warszawa 2013

Gottfried Boehm, O obrazach i widzeniu. Universitas, Kraków 2014

Andrzej Bronk, Zrozumieć świat współczesny. TN KUL, Lublin 1998

Daniel C. Dennett, Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myslenia. Copernicus Center Press, Kraków 2015

Ewa Domańska, Historie niekonwencjonalne. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006

Ewa Domańska, Jan Pomorski (red.), Wprowadzenie do metodologii historii. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2022

Daniel L. Everett, Język. Narzędzie kultury. Copernicus Center Press, Kraków 2018

Clifford Geertz, Interpretacja Kultur. Wydawnictwo UJ, Kraków 2005

Dominick Lacapra, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna. Universitas, Kraków 2009

Michał Paweł Markowski, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki. Universitas, Kraków 2013.

Anna Pałubicka, Gramatyka kultury europejskiej. Epigram, Bydgoszcz 2013

Krzysztof Pomian, Porządek czasu. Słowo/obraz - terytoria, Gdańsk 2014

Jan Pomorski, Rzecz o wyobraźni historycznej. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021

Hayden White, Poetyka pisarstwa historycznego. Universitas, Kraków 2000

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia odpowiadają kwalifikacjom na 8 poziomie RPK, w szczególności doktorant potrafi mysleć i działać projektowo, w tym zamienić przygotowaną przez siebie rozprawę doktorską w aplikacyjny projekt badawczy według standardów NCN.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Kardela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Litwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Bagłajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kokowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Głaz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Pomorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kokowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)