Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki-"Komunikacja w biznesie"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZP-1-OGN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0419) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki-"Komunikacja w biznesie"
Jednostka: Wydział Zamiejscowy w Puławach
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie na studiach niestacjonarnych
Wykłady ogólnouniwersyteckie na studiach niestacjonarnych wliczane do średniej
Wykłady ogólnouniwersyteckie wliczane do średniej
Strona przedmiotu: http://www.kampus.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania i PR

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

wykład 15h

Łącznie: 15h/0,5 ECTS


b) Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

studiowanie literatury 15h,

przygotowanie się do zaliczenia wykładu 15h

Łącznie: 30h/0,5h ECTS


Sumarycznie: 45h/1 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o test końcowy z pytaniami jednokrotnego i wielokrotnego wyboru zamieszczony na platformie Wirtualny Kampus UMCS

Pełny opis:

Człowiek odnoszący sukcesy potrafi dobrze komunikować się ze swoim otoczeniem. Komunikacja w biznesie oznacza umiejętność budowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi służącymi budowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa w długim horyzoncie czasu. Wykład zaprasza studentów do zapoznania się z meandrami komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, która pozwala podnosić zarówno wartość własną jak i firmy dla której pracujemy czy będziemy pracować.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• W. Budzyński, Public Relations; zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2000,

• E. M. Cenker, Public Relations, Poznań 2007.

• C. Hamilton, Communicating for results: A guide for business and the professions. Cengage Learning, 2013.

• B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2009

Uzupełniająca

• A. Szymańska, Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Unimex, Wrocław 2004,

• Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 1995,

• R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Teoria i praktyka, Gdańsk 2016,

• K. Murray, Język liderów, Łódź 2014.

• A. B. Pease, Mowa ciała, Poznań 2010,

• Zespół HRBP, Sztuka zarządzania według Petera Druckera, HBRP, Warszawa 2009,

• Wybrane artykuły i prezentacje Harvard Business Review Polska oraz materiały Grupy Azoty Puławy.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada wiedzę o roli przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji gospodarczych oraz działaniu mechanizmu rynkowego

- posiada podstawową wiedzę na temat roli kultury, etyki i nowoczesnych technologii w procesach przemian współczesnych organizacji

- ma wiedzę w zakresie funkcji kierowania ludźmi w kontekście typu organizacji i zasięgu jej działania

Umiejętności:

- potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze

- potrafi przewidzieć zachowania członków organizacji, analizować ich motywy i wpływać na nie w określonym zakresie

- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do identyfikacji zasad funkcjonowania organizacji

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

- potrafi współdziałać i pracować w zespołach, organizacjach i instytucjach, pełniąc w nich różne role

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Pokojski
Prowadzący grup: Zenon Pokojski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Pokojski
Prowadzący grup: Zenon Pokojski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Pokojski
Prowadzący grup: Zenon Pokojski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)