Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumenty zarządzania środowiskiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: Z-G-ZŚ.IZŚ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instrumenty zarządzania środowiskiem
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przes.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 30

Konsultacje 10

Egzamin 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 72

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2,5


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu 40

Przygotowanie prezentacji, samodzielnego opracowania 30

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 90

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 3,5


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 6

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, wykład - egzamin pisemny

W2, wykład - egzamin pisemny, konwersatorium - prace zaliczeniowe

W3, wykład - egzamin pisemny, konwersatorium - prace zaliczeniowe lub kolokwia śródsemestralne

U1, wykład - egzamin pisemny, konwersatorium - prace zaliczeniowe

U2, wykład - egzamin pisemny, konwersatorium - prace zaliczeniowe lub kolokwia śródsemestralne

U3, wykład - egzamin pisemny, konwersatorium - prace zaliczeniowe

K1, wykład - egzamin pisemny, konwersatorium - prace zaliczeniowe

K2, wykład - egzamin pisemny, konwersatorium - prace zaliczeniowe

Pełny opis:

Moduł obejmuje wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania środowiskiem w Polsce i stosowanych narzędzi sterowania użytkowaniem i ochroną środowiska w jednostkach terytorialnych różnego szczebla oraz w wybranych obszarach zarządzania środowiskiem.

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wstęp do zarządzania środowiskiem. Podstawowe pojęcia i teoretyczne podstawy nauki o środowisku. Regulacje ogólnoprawne.

2. Środki zarządzania środowiskiem. Organizacja systemu. Informacja ekologiczna. Nakłady na ochronę środowiska. Źródła finansowania.

3. Wskazania polityczno-programowe w zarządzaniu środowiskiem.

4. Instrumenty zarządzania środowiskiem prawno-administracyjne: zakazy i nakazy, standardy, pozwolenia administracyjne, proekologiczne procedury administracyjne (procedura postępowania w sprawie wydawania decyzji środowiskowej, procedura oceny oddziaływania na środowisko i in.).

5. Instrumenty ekonomiczne.

6. Instrumenty dobrowolnego stosowania.

7. Instrumenty społecznego stosowania.

8. Zarządzanie ochroną przyrody.

9. Zarządzanie ochroną atmosfery.

10. Zarządzanie gospodarką wodną.

11. Zarządzanie gospodarką odpadami.

12. Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym.

13. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie.

Konwersatorium obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przegląd aktów prawnych krajowych oraz UE.

2. System kar i odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku.

3. Nakłady na ochronę środowiska. Źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce.

4. Polityka ekologiczna Państwa.

5. Instrumenty prawnoadministracyjne - procedura postępowania w sprawie wydawania decyzji środowiskowej.

6. Instrumenty prawnoadministracyjne - procedura oceny oddziaływania na środowisko)

7. Instrumenty ekonomiczne (opłaty za korzystanie ze środowiska)

8. Instrumenty dobrowolnego i społecznego stosowania (edukacja ekologiczna)

9. System zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 oraz według EMAS.

10. Planowanie środowiskowe w jednostkach samorządu terytorialnego.

11. Gospodarowanie energią w gminie.

Literatura:

1. Baran A., 2004: Planowanie przestrzenne jako narzędzie zarządzania środowiskiem, Wyd. Pol. Białostockiej, Białystok;

2. Gajdzik B., Wyciślik A., 2010: Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego. Wyd. PŚ, Gliwice;

3. Kowal E. Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., 2013: Zarządzanie środowiskowe. PWE, Warszawa;

4. Łaguna M., Witkowska-Dąbrowska M., 2010: Zarządzanie zasobami środowiska. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Olsztyn;

5. Niemiec W., Niemiec O., Pacana A., 2012: Wybrane instrumenty ochrony środowiska. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.

6. Nierzwicki W., 2006: Zarządzanie środowiskowe. PWE, Warszawa.

7. Poskrobko B., (red.), 2007: Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa.

8. Poskrobko B., Poskrobko T., 2012: Zarządzanie środowiskiem w Polsce. PWE, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Zna podstawową terminologię z zakresu zarządzania środowiskiem; K_W02; P2A_W02, P2P_W04,

W2. Zna budowę systemu zarządzania środowiskiem; K_W03; P1A_W02, P2P_W01

W3. Zna instrumenty i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu wybranymi elementami środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za wykonywanie określonych działań; K_W07; S2AP_W05,

UMIEJĘTNOŚCI

U1.Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji z zakresu ochrony zasobów przyrodniczych i zarządzania środowiskowego i wyciągać wnioski; K_U01; S2A_U02,

U2. Analizuje i potrafi zidentyfikować problemy zarządzania środowiskiem w jego różnych obszarach i w jednostce terytorialnej; K_U02; S2A_U03,

U3. Potrafi określić priorytety polityki ekologicznej dla jednostki terytorialnej; K_U11; P2A_U07,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Ma świadomość konieczności aktualizowania wiedzy na temat ochrony środowiska i instrumentów zarządzania; K_K01; P2A_K01, P2A_K05, P2A_K05, P2P_K07,

K2. Rozumie znaczenie sprawnie działającego systemu zarządzania dla poprawy jakości środowiska i podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa; K_K03; P2A_K01, P2A_K07

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Janicki, Piotr Kulesza
Prowadzący grup: Grzegorz Janicki, Piotr Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Janicki, Piotr Kulesza
Prowadzący grup: Grzegorz Janicki, Piotr Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.