Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rekonstrukcje i prognozy środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: Z-G-ZŚ.RPŚ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rekonstrukcje i prognozy środowiskowe
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przes.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 30

Laboratorium 45

Konsultacje 20

Egzamin 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 127

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 5


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 15

Przygotowanie się do laboratorium 15

Studiowanie literatury 30

Przygotowanie prezentacji, samodzielnego opracowania 20

Przygotowanie się do egzaminu 50

Łączna liczba godzin niekontaktowych 130

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 5


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 10


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1.wykład - egzamin pisemny

W2. wykład - egzamin pisemny

W3. wykład - egzamin pisemny, konwersatorium - wykonanie wymaganych prezentacji

W4. laboratorium - wykonanie wymaganych opracowań

U1. konwersatorium - wykonanie wymaganych prezentacji

U2. laboratorium - wykonanie wymaganych opracowań

U3. laboratorium - wykonanie wymaganych opracowań

U4. wykład - egzamin pisemny

K1. wykład - egzamin pisemny, konwersatorium - wykonanie wymaganych prezentacji

K2. laboratorium, konwersatorium - wykonanie wymaganych opracowań, prezentacji


Pełny opis:

Przedmiot ma na celu poznanie: metod rekonstrukcji paleogeograficznych; przewodnich cech środowisk sedymentacyjnych na tle zmian klimatycznych w czwartorzędzie; przyrodniczych uwarunkowań rozwoju osadnictwa; wpływu człowieka na środowisko naturalne oraz prognoz zmian środowiskowych.

Literatura:

1. Czechowski L., 1994. Tektonika płyt i konwekcja w płaszczu Ziemi. Wyd. PWN, Warszawa.

2. Buko A., 2005. Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy – interpretacje. Wyd. TRIO, Warszawa.

3. Dybova –Jachowicz S., Sadowska A., 2003. Palinologia. Wyd. IB-PAN, Kraków.

4. Kozłowski J.K. (red.), 2004. Wielka Historia Świata 1. Świat przed „rewolucją” neolityczną. FOGRA, Oficyna Wyd., Kraków.

5. Mojski J.E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. Wyd. PIG.

6. Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J., 1995. Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników. Wyd. Wydz. Geogr. i Stud. Region. UW, PIGeol., Komisja Litologii i Genezy Osadów Czwartorzędowych Kom. Bad. Czwartorzędu PAN, Warszawa.

7. Mycielska-Dowgiałło E. (red.), 1998. Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna. Wyd. Wydz. Geogr. i Stud. Region. UW, Warszawa.

8. Racinowski R., Szczypek T., 1985. Prezentacja i interpretacja wyników badań uziarnienia osadów czwartorzędowych. Wyd. UŚ, Katowice.

9. Starkel L. Kostrzewsk A., Kotarba A., Krzemień K. (red.), 2008. Współczesne przemiany rzeźby Polski. Wyd. UJ, Kraków.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu przyrodniczego oraz poszczególnych jego komponentów na podstawie badań paleośrodowiskowych; K_W03, P2A_W01

W2. Zna mechanizmy i uwarunkowania funkcjonowania różnych typów środowisk przyrodniczych K_W04, P2A_W01

W3. Identyfikuje związki i zależności zmian środowiska współczesnego w zestawieniu z kopalnymi paleośrodowiskami oraz prognozuje kierunki ich przyszłych zmian, K_W07, S2A_W05

W4. Zna metody i narzędzia badawcze w obrębie paleogeografii; K_W10, P2A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Wykorzystuje dorobek teoretyczny i empiryczny paleogeografii do interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych, K_U01, S2A_U02

U2. Stosuje metody i narzędzia badawcze w obrębie paleogeografii; K_U04, P2A_U01

U3. Przeprowadza badania empiryczne ewolucji środowiska geograficznego, interpretuje wyniki i formułuje wnioski; K_U08, P2A_U06

U4. Potrafi wskazać odmienność przebiegu zjawisk naturalnych i zaburzonych antropogenicznie K_U11, P2A_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. jest świadomy konieczności stałego doskonalenia swoich kompetencji personalnych; K_K01, P2A_K01, P2A_K05, P2A_K07

K2. Jest kreatywny w zakresie problemów dotyczących zmian środowiskowych K_K04, P2A_K08

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.