Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja pracy i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: Z-G.OPPF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja pracy i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przes.
Grupy:
Strona przedmiotu: http://geografia.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/course/view.php?id=249#section-5
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 20

Konsultacje 20

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 40

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do zaliczenia 20

Łączna liczba godzin niekontaktowych 40

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1,5


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, wykład, test zaliczeniowy

W2, wykład, test zaliczeniowy

W3, wykład, test zaliczeniowy

W4, wykład, test zaliczeniowy

W5, wykład, test zaliczeniowy

U1, wykład, test zaliczeniowy

K1, wykład, test zaliczeniowy

K2, wykład, test zaliczeniowy

K3, wykład, test zaliczeniowy

K4, wykład, test zaliczeniowy

K5, wykład, test zaliczeniowy


Pełny opis:

Cykl wykładów jest wyraźnie dwudzielny. W pierwszej części prezentowane są zagadnienia dotyczą tematyki ergonomii i organizacji pracy, własności intelektualnej i jej ochrony. Natomiast druga połowa związana jest z możliwościami pozyskiwania funduszy zewnętrznych na szeroko rozumiane badania naukowe.

Zagadnienia:

1. Ergonomia miejsca pracy.

2. Własność intelektualna i przemysłowa. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarządzanie własnością przemysłową i intelektualną. Aspekt informatyczny ochrony dóbr koncepcyjnych.

3. Poszanowanie autorstwa w działalności dydaktycznej i naukowej. 4. Piractwo, plagiat i paserstwo. Rola własności intelektualnej w działalności szkoły wyższej.

5. Utwory pracownicze i naukowe. Zasady konstrukcji prac naukowych.

6. Fundusze Unii Europejskiej - zasady i mechanizmy pozyskiwania środków.

7. Programy, granty i dotacje badawcze – instytucje (rządowe i pozarządowe), metody aplikowania i zarządzania i rozliczania projektów.

8. Fundacje i stowarzyszenia naukowe.

9. Etapy kariery naukowej.

Literatura:

Batogowska A., 1997: Ergonomia dla każdego. Sorus, Poznań.

Domańska-Baer A., 2009: Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien, wyd. II. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW, Warszawa.

Dotacje na innowacje. Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 2006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych. Poradnik dla młodych naukowców,2013. Rada Młodych naukowców, Warszawa.

Łazewski M. Gołębiowski M., 2006: Własność intelektualna, Warszawa.

Wróblewska M., 2004: Ergonomia: skrypt dla studentów. Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Wykowska M., 2009: Ergonomia jako nauka stosowana. Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne, Kraków.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii; profil ogólnoakademicki – K_W12; P2A_W09; profil praktyczny – K_W14, P2P_W09

W2. Zna zasady korzystania z dóbr materialnych i intelektualnych z zachowaniem zasad ochrony własności przemysłowej i praw autorskich; profil ogólnoakademicki – K_W13, P2A_W10; profil praktyczny – K_W15, P2P_W10

W3. Zna zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej i korzystania z zasobów informacji patentowej; profil ogólnoakademicki – K_W14, P2A_W10; profil praktyczny – K_W16, P2P_W10

W4. Zna sposoby pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych właściwych dla geografii; profil ogólnoakademicki – K_W15, P2A_W08; profil praktyczny – K_W17, P2P_W08

W5. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w oparciu o kompetencje z zakresu geografii; profil ogólnoakademicki – K_W16, P2A_W11; profil praktyczny – K_W18, P2P_W11

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Ocenia możliwości rozwoju własnej kariery zawodowej lub naukowej, planuje odpowiednie działania w tym zakresie; profil ogólnoakademicki – K_U14, P2A_U11; profil praktyczny – K_U19, P2P_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Jest świadomy konieczności stałego doskonalenia swoich kompetencji personalnych i zawodowych, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, motywuje innych do pracy nad własnym rozwojem; profil ogólnoakademicki – K_K01, P2A_K01 P2A_K05, P2A_K07; profil praktyczny – K_K01, P2P_K01, P2P_K05, P2P_K07

K2. Potrafi planować własną pracę, ustala hierarchię wartości i działań w realizacji podejmowanych zadań; profil ogólnoakademicki – K_K05, P2A_K03; profil praktyczny – K_K05, P2P_K03

K3. Sprawnie porusza się w przestrzeni prawnej i w obszarze administracji publicznej w związku z organizacją swojej pracy badawczej i działalności zawodowej; profil ogólnoakademicki – K_K06, P2A_K04; profil praktyczny – K_K06, P2P_K04

K4. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; profil ogólnoakademicki – K_K07, P2A_K04; profil praktyczny – K_K07, P2P_K04

K5. Jest świadomy odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy w ramach prowadzonych badań i działalności zawodowej; profil ogólnoakademicki – K_K08, P2A_K06; profil praktyczny – K_K08, P2P_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mroczek
Prowadzący grup: Przemysław Mroczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mroczek
Prowadzący grup: Przemysław Mroczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.