Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: Z-G.PK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie krajobrazu
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przes.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)


Wykład 15


Konwersatorium 15


Konsultacje 5


Zaliczenie 2


Łączna liczba godzin kontaktowych 37


Łączna liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5
Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Przygotowanie się do konwersatorium (opracowania, prezentacje) 15


Studiowanie literatury 10


Przygotowanie się do zaliczenia 10


Łączna liczba godzin niekontaktowych 35


Łączna liczba punktów ECTS z udziałem studenta 1,5
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla zajęć 3

Pełny opis:

Wykład: Struktura i wartości krajobrazu. Zagrożenia i degradacja krajobrazu. Instrumenty kształtowania i ochrony krajobrazu. Ocena oddziaływania na krajobraz jako element OOS. Studium krajobrazowe, audyt krajobrazowy. Prawne formy ochrony krajobrazu i praktyka ochrony w Polsce i innych krajach Europy. Krajobrazy UNESCO. Europejska Konwencja Krajobrazowa. Planowanie krajobrazu, zarządzanie krajobrazem, polityka krajobrazowa. Partycypacja społeczna w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Rekultywacja, renaturyzacja, rewitalizacja krajobrazu.

Konwersatorium: Analiza diagnostyczna panoramy. Skuteczność OOS w ochronie krajobrazu (elektrownie wiatrowe, drogi). Skuteczność parków kulturowych/ parków krajobrazowych w ochronie krajobrazu kulturowego. Ochrona krajobrazu w uzdrowiskach Polski i innych krajów europejskich. Ochrona krajobrazu w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii (formy ochrony, instrumenty ochrony, dobre praktyki). Budżet obywatelski jako narzędzie planowania krajobrazu.

Literatura:

1. Chmielewski T.J. 2012, Systemy krajobrazowe. Struktura-funkcjonowanie-planowanie, PWN, Warszawa.

2. Europejska Konwencja Krajobrazowa Rady Europy (Dok T-LAND (2000)6/)

3. Myga–Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne. Uniwersytet Śląski

4. Raszka B. i in., 2016, Ochrona i zarządzanie krajobrazem kulturowym. WYd. UP we Wrocławiu.

5. Żarska B. 2006, Ochrona krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Ma wiedzę na temat współczesnych globalnych problemów środowiskowych K_W06, P2A_W05

W2. Ma poszerzoną wiedzę na temat form działalności człowieka oraz konsekwencji przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych K_W07, S2A_W05

W3. Opisuje zależności występujące w krajobrazie K_W04, P2A_W01

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Analizuje przyczyny i efekty globalnych zmian środowiskowych, wskazuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom K_U03, P2A_U05

U2. Przygotowuje na podstawie literatury opracowania dotyczące różnych problemów ochrony i planowania krajobrazu z zachowaniem reguł pracy naukowej K_U10, P2A_U08

U3. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do formułowania sądów, opinii, prawidłowości, hipotez na temat ochrony i planowania krajobrazu K_U11, P2A_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Potrafi planować własną pracę, ustala hierarchię wartości i działań w realizacji podejmowanych zadań K_K05, P2A_K03

K2. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przeprowadza negocjacje w sytuacjach konfliktowych, proponuje optymalne rozwiązania K_K02, P2A_K02, S2A_K02

K3. Sprawnie porusza się w prawodawstwie polskim związanym z ochroną i planowaniem krajobrazu K_K06, P2A_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Bernat
Prowadzący grup: Sebastian Bernat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Bernat, Karolina Trykacz
Prowadzący grup: Sebastian Bernat, Karolina Trykacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.