Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [E-FR-2N-SEM.3] Semestr zimowy 2022/2023
Seminarium magisterskie, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [E-FR-2N-SEM.3]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [22/23Z] (zakończony)
Seminarium magisterskie [SM], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Bukalska
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Szkutnik Z. (2005), Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

2. Żebrowski W. (2008), Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn.

3. DeLyser, D. (2003). Teaching graduate students to write: A seminar for thesis and dissertation writers. Journal of Geography in Higher Education, 27(2), 169-181.

Literatura uzupełniająca

1. Kuc B.R., Paszkowski J. (2007), Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Białystok.

2. Pioterek P., Zieleniecka B. (2004), Technika pisania prac dyplomowych. Nowe normy i wymogi, Wydawnictwo WSB, Poznań.

3. Campbell, J. Y., Lo, A. W., & MacKinlay, A. C. (2012). The econometrics of financial markets. Princeton University press.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

1. Metody i technika realizacji prac dyplomowych dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych na kierunku Finanse i rachunkowość o profilu ogólnoakademickim.

2. Zasady zbierania, opracowywania, systematyki i prezentacji materiału. Korzystanie z zasobów bibliotek cyfrowych, katalogów on-line.

3. Kompozycja pracy dyplomowej. Podstawowe wymagania formalne i edytorskie. Styl i język pracy. Zasady przywoływania wykorzystywanych źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów, a także tabel, schematów,

wykresów itp. zamieszczanych w pracy dyplomowej.

4. Omówienie koncepcji pracy dyplomowej oraz formatki pracy dyplomowej.

5. Etyka w badaniach naukowych.

6. Ustalenie zainteresowań naukowych studentów i wybór tematu pracy dyplomowej.

7. Omówienie przebiegu i przedmiotu egzaminu dyplomowego

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia seminaryjne z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, materiałów internetowych, technik based learning, design thinking.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia seminarium jest:

- w każdym semestrze:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do jednej nieobecności w semestrze);

b) przygotowanie do zajęć;

c) aktywność (uczestnictwo w dyskusji, przygotowanie prezentacji nt. związany w wybranym zagadnieniem związanym z tematyką pracy);

W pierwszym semestrze seminarium należy:

1. wygłosić referat związany z tematyką pracy,

2. przygotować plan pracy dyplomowej, jej dokładnego konspektu oraz zebrać bibliografię;

3. napisać jeden rozdział pracy (teoretyczny).

W drugim semestrze seminarium należy:

1. napisać kolejne dwa rozdziały pracy (teoretyczne).

w ostatnim semestrze:

1. napisać ostatnie dwa rozdziały (empiryczne)

2. przygotować wykazy (literatury, tabel, rysunków i wykresów)

3.przygotować wstęp, zakończenie i streszczenie

4. dopracować formalnie i edytorsko pracę (Styl i język pracy. Przywoływanie wykorzystywanych źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów, a także tabel, schematów, wykresów itp).

5.przygotować się do obrony pracy dyplomowej

Ocenie podlegają:

• stopień wypełnienia wymogów,

• ocena prezentowanych celów pracy dyplomowej,

• ocena tematyki pracy na forum grupy seminaryjnej,

• ocena stosowanych metod wykorzystanych w badaniach,

• ocena i weryfikacja wyników badań,

• samodzielność, wnikliwość i konsekwencja w przygotowaniu, redagowaniu i realizowaniu poszczególnych elementów pracy,

• argumentacja,

• poprawność językowa i styl

Uwagi:

zajęcia prowadzone online w MS Teams, kod do zespołu: xatn5f5

dr hab. Prof. UMCS Bukalska Elżbieta

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)