Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstw [E-FR-LN-O.11] Semestr letni 2022/2023
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw [E-FR-LN-O.11]
Zajęcia: Semestr letni 2022/2023 [22/23L] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 89
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Elżbieta Bukalska
Literatura:

Karpuś P. (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006.

Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami, t I, II i III, PWE, Warszawa 1996

Brigham E. F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t I i II, PWE, Warszawa 2000.

Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansami, t I i II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2000

Zakres tematów:

1. Wstęp do zarządzania finansami. Istota finansów i zarządzania finansami. Czynniki zewnętrzne determinujące sferę finansową. Elementy i rodzaje rynku finansowego. Znaczenie rynku finansowego dla zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Zmiana priorytetów i zasad działania. Czynniki wewnętrzne determinujące rolę sfery finansowej. Mierniki celu: zysk księgowy i wartość przedsiębiorstwa. Model Du Ponta. Zależność między zyskiem księgowym a zyskiem ekonomicznym. Obszary zarządzania finansami. Dekompozycja wartości. Zasady polityki finansowej. Różnice między dyrektorem finansowym a głównym księgowym. Funkcje dyrektora finansowego. Teoria agencji i koszty agencji. Hipoteza asymetrii informacji i sygnalizacji

2. Planowanie finansowe. Istota planowania finansowego. Planowanie oddolne i od góry. Plan działalności – biznesplan. Prognozy finansowe. Budżetowanie i controlling

3. Finansowanie. Rodzaje i charakterystyka środków finansowych i źródeł finansowania: akcje, zyski, amortyzacja, sprzedaż aktywów, faktoring, forfaiting, sekurytyzacja, finansowanie hybrydowe, kredyty długoterminowe, obligacje, leasing, krótkoterminowe kredyty, krótkoterminowe papiery wartościowe, zobowiązania handlowe. Klasyfikacje środków finansowych: bilansowe i pozabilansowe, środki własne i obce, wewnętrzne i zewnętrzne, długoterminowe i krótkoterminowe. Koszt środków finansowych. Kryteria wyboru źródeł finansowania. Koszt kapitału a ryzyko wykorzystania danego rodzaju źródła finansowania. Dostępność źródeł finansowania w kolejnych etapach rozwoju podmiotu. Sposoby i techniki pozyskiwania środków finansowych: 3F, aniołowie biznesu, private equity, venture capital, banki, giełda papierów wartościowych, franchising, project finance, partnerstwo publiczno-prywatne. Procedura wprowadzania papierów wartościowych do obrotu publicznego. Korzyści i koszty wejścia do obrotu publicznego

4. Zarządzanie strukturą kapitału. Pojęcie kapitału i struktury kapitału. Elementy kapitału własnego – akcje zwykłe, uprzywilejowane, zysk zatrzymany. Elementy kapitału obcego – kredyt bankowy, obligacje. Różnice między kapitałem własnym i obcym. Zakres decyzyjny zarządzania kapitałem. Kształtowanie poziomu kapitału. Kształtowanie struktury kapitału. Czynniki determinujące strukturę kapitału.

5. Zależność pomiędzy wartością przedsiębiorstwa a strukturą kapitału. Model Modiglianiego Millera w wersji bez podatków dochodowych. Model Modiglianiego Millera z podatkiem dochodowym od przedsiębiorstwa. Model Millera. Model struktury kapitału z uwzględnieniem kosztów agencji i bankructwa. Teoria hierarchii źródeł finansowania

6. Polityka dywidend. Istota polityki dywidend. Zależność pomiędzy kursem akcji a dywidendami. Teorie polityki dywidend. Praktyczne rozwiązania w zakresie polityki dywidend. Czynniki determinujące politykę dywidend. Inne formy transferu dochodu do akcjonariuszy

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, analiza przypadków, wykorzystanie technik kształcenia na odległość

Metody i kryteria oceniania:

opracowanie eseju naukowego (40%), test (60%)

Test zaliczeniowy sprawdzający wiedzę przekazaną w trakcie wykładu, złożony z pytań zamkniętych z jedną poprawną odpowiedzią - 60% oceny

esej naukowy dot zidentyfikowania i opisania problemu naukowego z zakresu finansów przedsiębiorstwa w zespole studentów - 40% oceny (kryteria oceny: złożoność tematu i problemu badawczego, głębokość analizy, umiejętność syntezy, edycja tekstu)

Ocena zaliczeniowa zostanie ustalona na podstawie skali:

0-50% ndst; 51-60% dst; 61-70% dst+; 71-80% db; 81-90% db+; 91-100% bdb

Uwagi:

dr hab. E. Bukalska prof. UMCS (WY)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)