Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [H-SM-GER-2S.3] Semestr zimowy 2022/2023
Seminarium magisterskie, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [H-SM-GER-2S.3]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [22/23Z] (zakończony)
Seminarium magisterskie [SM], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jolanta Sękowska
Literatura:

Aguado, K. (2000). Zur Methodologie in der empirischen Fremdsprachenforschung. Hohengehren: Schneider.

Albert, R., Marx, N. (2010). Empirisches Arbeiten in Linguistik und Sprachlehrforschung. Anleitung zu quantitativen Studien von der Planungsphase bis zum Forschungsbericht. Tübingen: Narr.

Andermann, U., Drees, M., Grätz, F. (2006). Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? Mannheim u.a.: Duden.

Doff, S. (Ed.) (2012). Fremdsprachenunterricht empirisch erforschen. Grundlagen – Methoden – Anwendung. Tübingen: Narr.

Eco, U. (2002). Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Doktor-, Diplom- und Magisterarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Wien: facultas.

Niederhauser, J. (2000). Die schriftliche Arbeit. Ein Leitfaden zum Schreiben von Fach-, Seminar- und Abschlussarbeiten in der Schule und beim Studium. Mannheim u.a.: Duden.

Rettig, H. (2017). Wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Stuttgart: Metzler.

Zakres tematów:

1. Sformułowanie problemu badawczego.

2. Zebranie literatury.

3. Opracowanie planu pracy.

4. Napisanie części teoretycznej.

5. Przygotowanie narzędzi badawczych.

6. Zorganizowanie działań badawczych.

7. Opracowanie części empirycznej pracy.

8. Podsumowanie pracy, wnioski.

9. Wersja robocza pracy – korekta.

10. Wersja końcowa pracy.

11. Obrona pracy.

Metody dydaktyczne:

Metody:

dyskusja dydaktyczna, korekta prac, objaśnienie lub wyjaśnienie, seminarium

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu:

Ocena formująca:

informacja zwrotna o postępach studenta; czytanie zadanej literatury

Aktywne uczestnictwo w zajęciach – 20% oceny

Ocena sumująca:

Praca magisterska– 80% oceny

Metody:

dyskusja dydaktyczna, korekta prac, objaśnienie lub wyjaśnienie, seminarium

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu:

Ocena formująca:

informacja zwrotna o postępach studenta; czytanie zadanej literatury

Aktywne uczestnictwo w zajęciach – 20% oceny

Ocena sumująca:

Praca dyplomowa – 80% oceny

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra (5,0)

Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia ogólne, związane z tematem pracy zagadnienia szczegółowe oraz terminologię z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych, a także metody analizy i interpretacji zjawisk językowych (E.1 [K_W01], E.2 [K_W02], E.3 [K_W03])

Student posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych do argumentowania własnych poglądów lub poglądów innych autorów, prawidłowo formułuje wnioski i tworzy spójne syntetyczne podsumowania z wykorzystaniem odniesień do zasadnie wybranych, dobrze zróżnicowanych źródeł reprezentujących zarówno poglądy odmienne jak i wspierające (E.4 [K_U01)

Student rozpoznaje i właściwie interpretuje zjawiska językowe, argumentuje i formułuje wnioski krytycznie posługując się głównymi koncepcjami językoznawczymi (E.5 [K_U02])

Student wyszukuje, analizuje i użytkuje wiedzę z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych wykorzystując przy tym różne źródła (E.6 [K_U03])

Student przygotowuje złożone wystąpienia ustne w języku niemieckim dotyczące zagadnień z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych, wykazując się niezależnością myślenia oraz produkuje w języku niemieckim teksty w języku pisanym odwołując się do głównych koncepcji językoznawczych (E.7 [K_U07], E.8 [K_U08])

Student potrafi formułować problemy badawcze dotyczące zagadnień z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych oraz dobierać właściwe narzędzia badawcze do analizy tych problemów (E.9 [K_U01])

Ocena dobra plus (4,5):

Pomiędzy oceną 5,0 i 4,0. Jeżeli student w zakresie niektórych efektów kształcenia osiągnął kryteria oceny bardzo dobrej, a w innych – dobrej.

Ocena dobra (4,0)

Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia ogólne, terminologię oraz większość związanych z tematem pracy zagadnień szczegółowych z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych, a także większość metod analizy i interpretacji zjawisk językowych (E.1 [K_W01], E.2 [K_W02], E.3 [K_W03])

Student posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych do argumentowania własnych poglądów lub poglądów innych autorów, prawidłowo formułuje wnioski i tworzy syntetyczne podsumowania z wykorzystaniem odniesień do zasadnie wybranych, umiarkowanie zróżnicowanych źródeł, reprezentujących zarówno poglądy odmienne jak i wspierające (E.4 [K_U01)

Student rozpoznaje i właściwie interpretuje większość zjawisk językowych, argumentuje i formułuje wnioski, krytycznie posługując się głównymi koncepcjami językoznawczymi (E.5 [K_U02])

Student wyszukuje, analizuje i użytkuje wiedzę z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych wykorzystując przy tym umiarkowanie zróżnicowane źródła (E.6 [K_U03])

Student przygotowuje złożone wystąpienia ustne w języku niemieckim dotyczące zagadnień językoznawczych oraz produkuje w języku niemieckim teksty w języku pisanym odwołując się do głównych koncepcji językoznawczych (E.7 [K_U07], E.8 [K_U08])

Student potrafi formułować problemy badawcze dotyczące zagadnień z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych, z pomocą wykładowcy dobiera właściwe narzędzia badawcze do analizy tych problemów (E.9 [K_U01])

Ocena dostateczna plus (3,5):

Pomiędzy oceną 4,0 i 3,0. Jeżeli student w zakresie niektórych efektów kształcenia osiągnął kryteria oceny dobrej, a w innych – dostatecznej.

Ocena dostateczna (3,0)

Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia ogólne, terminologię oraz niektóre związane z tematem pracy zagadnienia szczegółowe z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych, a także niektóre metody analizy i interpretacji zjawisk językowych (E.1 [K_W01], E.2 [K_W02], E.3 [K_W03])

Student na ogół posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych do argumentowania własnych poglądów lub poglądów innych autorów, często prawidłowo formułuje wnioski i tworzy syntetyczne podsumowania z wykorzystaniem odniesień do zasadnie wybranego, ograniczonego repertuaru źródeł (E.4 [K_U01)

Student z reguły rozpoznaje i właściwie interpretuje niektóre zjawiska językowe, argumentuje i przeważnie poprawnie formułuje wnioski krytycznie posługując się głównymi koncepcjami językoznawczymi (E.5 [K_U02])

Student wyszukuje, analizuje i użytkuje wiedzę z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych wykorzystując przy tym ograniczony zakres źródeł (E.6 [K_U03])

Student przygotowuje wystąpienia ustne w języku niemieckim dotyczące zagadnień językoznawczych oraz produkuje w języku niemieckim teksty w języku pisanym odwołując się do głównych koncepcji językoznawczych (E.7 [K_U07], E.8 [K_U08])

Student z pomocą wykładowcy formułuje problemy badawcze dotyczące zagadnień z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych oraz dobiera narzędzia badawcze do analizy tych problemów (E.9 [K_U01])

Ocena niedostateczna (2,0)

Student nie zna i nie rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnień ogólnych, terminologii i związanych z tematem pracy zagadnień szczegółowych z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych, a także metod analizy i interpretacji zjawisk językowych (E.1 [K_W01], E.2 [K_W02], E.3 [K_W03])

Student nie posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych do argumentowania własnych poglądów lub poglądów innych autorów, nie formułuje wniosków i nie tworzy syntetycznych podsumowań (E.4 [K_U01)

Student nie rozpoznaje i nie interpretuje zjawisk językowych lub interpretuje je niepoprawnie (E.5 [K_U02])

Student nie wyszukuje, nie analizuje i nie użytkuje wiedzy z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych (E.6 [K_U03])

Student nie uczestniczy w zajęciach: nie przygotowuje wystąpień ustnych i pisemnych, nie formułuje problemów badawczych (E.7 [K_U07], E.8 [K_U08], E.9 [K_U01])

Uwagi:

dr Jolanta Sękowska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0