Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: F-S-LS
Nazwa: Socjologia, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Socjologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Socjologia Socjologia gospodarki
Socjologia Kultura i komunikowanie w społeczeństwie medialnym
Socjologia Organizator społeczności lokalnej
Socjologia Zarządzanie innowacyjne
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Socjologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku socjologia o profilu praktycznym dysponuje zaawansowaną wiedzą ogólną z zakresu socjologii, na którą składa się znajomość zjawisk i procesów społecznych, oraz zależności i uwarunkowań pomiędzy nimi oraz całe mechanizmy. Ponadto zna praktyczne zastosowania wiedzy socjologicznej.

Znajomość wybranych faktów, obiektów i zjawisk składających się na uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę socjologiczną sprawia, że absolwent rozpoznaje kluczowe zagadnienia społeczne oraz główne problemy współczesnego świata wynikające z rozwoju cywilizacyjnego wraz z odnoszącymi się do nich stanowiskami naukowymi i społecznymi. W trakcie zajęć absolwent poznał również wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej socjologicznej wiedzy szczegółowej oraz główne trendy rozwojowe w socjologii.

Absolwent posiada również rozbudowaną wiedzę o metodach badań stosowanych w naukach socjologicznych oraz metodach właściwych do wyjaśniania i prognozowania zjawisk i procesów socjologicznych.

Praktyczna wiedza absolwenta socjologii obejmuje również ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania działalności badawczej i analitycznej socjologa oraz zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach, laboratoriach, konwersatoriów i seminariów absolwent studiów potrafi innowacyjnie wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania złożonych zadań teoretycznych i praktycznych w zakresie socjologii. Między innymi jest w stanie również interpretować rzeczywistość społeczną, rozpoznawać, wyjaśniać uwarunkowania i konsekwencje problemów społecznych, a także prognozować zjawiska społeczne.

W ramach zajęć z rozbudowanego bloku metodologicznego i innych przedmiotów absolwent uzyskał umiejętność formułowania i weryfikowania hipotez wyjaśniających określone zjawiska i procesy społeczne, korzystania z literatury socjologicznej, danych zastanych i danych wytworzonych oraz dokonywać ich analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji informacji w celu rozwiązania złożonych i nietypowych problemów społecznych.

Szczególnie istotną częścią kompetencji socjologa są nabyte przez absolwenta umiejętności dobierania i stosowania właściwych teorii, metod i narzędzi socjologicznych w badaniach socjologicznych. Absolwent jest również przygotowany do skutecznego komunikowania się na tematy specjalistyczne z zakresu socjologii ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców. Podczas zajęć praktycznych i z bloku przedmiotów uzupełniających absolwent nabył umiejętności pracy w grupie, kierowania pracą grupy jak i pracą własną. Posługuje się również językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.

Absolwent gotowy jest do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym: nie tylko wypełniania zobowiązań społecznych, ale również inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego i do przewodzenia zespołom i organizacjom realizującym cele społeczne. Jest gotów również, w ramach nabytych podczas studiów kompetencji do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, oraz odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)